Uuringud

 

Eesti teaduse ülevaated:

Eesti teadus 2022  (2022)  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena   (DOI)
Eesti teadus 2019 (2019) Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)
Eesti teadus 2016 (2016)  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)
Ingliskeelne kogumik Estonian Research 2016 (2017)  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena inglise keeles
Varasemad ülevaatekogumikud eesti keeles
Varasemad ülevaatekogumikud inglise keeles

Teadusagentuuri läbiviidud või Teadusagentuuri poolt tellitud uuringud:

ETAGi välisteaduskoostööd toetavate meetmete mõju Eesti taotlejate osalusele raamprogrammides (koosneb kolmest raportist):

ETAGi välisteaduskoostööd toetavate meetmete mõju Eesti taotlejate osalusele raamprogrammides (koosneb kolmest raportist):

  1. Kvantitatiivne üleavaade, Kadri Raudvere (2023)
  2. ETAGi välisteaduskoostöö toetusmeetmete mõju. Kvalitatiivuuringu tulemused Koostanud TalTech ja Turu-Uuringute AS (2024)
  3. Rahulolu-uuring ETAGi toele EL raamprogrammides osalemisel, Tanel Hirv (2023)

Eesti Teadusbaromeeter 2023 (2024)
Overview of the Estonian ICT sector 2023 (2023)
Muutused Eesti teadlaskonnas 2012-2022 (2023)
Ülevaade riiklikest uurimistoetustest 2018-2023 (2023) Joonised ja tabelid
Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni (2016) rakendamise analüüs (2022)
Eesti osalus Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis Horisont 2020 kokkuvõte (2021)
Baasfinantseerimise kasutamise analüüs (2020)
Käimasolevate riiklike uurimistoetuste projektide valdkondlik jaotus (2019)
Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs (2019) Retsensioon uuringule  Raporti lisad: a) Lisa 2; b) Lisa 3; c) Lisa 4; d) Lisa 5; e) Lisa 6
Ülevaade personaalsetest uurimistoetustest (2017)
Eesti teadustöötajate keskmine brutokuupalk (2017)
Ülevaade konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017 (2017)
Ülevaade ülikoolide pingeridadest (2017)
Ülevaade teaduse mainet Eestis käsitlevatest uuringutest (2016)
Ülevaade OECD teaduse, tehnoloogia ja tööstuse teemalistest raportitest 2014-2015 (2016)
Eesti Teadusagentuuri käivitamise ja Eesti teaduse rahastamissüsteemi reformi tagasisideuuring TNS Emor (2015)
Teadustöö majanduslike mõjude avaldumine Eestis premeeritud tehnoloogiaid hõlmavates sektoraalsetes innovatsioonisüsteemides Kadri Ukrainski, Jaan Looga, Aivo Ülper (2015)
Baasfinantseerimise kasutamise analüüs 2005-2013. Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur (2014)
Eesti osaluse statistika EL raamprogrammis (Horisont 2020 koduleht)
Eesti korraliselt evalveeritud teadusasutuste publikatsioonide näitajad 2003-2012 (2014)
Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis Poliitikauuringute Keskus Praxis (2013)
Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis Patendibüroo Ustervall (2012)
Peer Review Practices Ülle Must, Oskar Otsus, Marcus Denton, Arto Mustajoki, Taavi Tiirik (2012)
Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices European Science Foundation (2012)

Nutika spetsialiseerumise ülevaated:

Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2021 a. kokkuvõte (2022)
Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2020 a. kokkuvõte Tabel: CERCSI ja NS kasvuvaldkondade seosed (2021)
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Meetme kokkuvõte (2021)
Teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja selle kasutamine ressursside väärindamise valdkonnas. (2019)
Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides. Täiendatud 2019
Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2018 a. kokkuvõte (2019)
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. 2016.-2018. aasta kokkuvõte (2019)
Küsitlus NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta ettevõtjate seas 2018 (2019)
Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides (2018)
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. 2016. ja 2017. aasta kokkuvõte (2018)
Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2017. a kokkuvõte (2018)
Patenditaotlused nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (2017)
Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid kasvuvaldkondade kaupa (2017)
Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega. 2016. aasta kokkuvõte (2017)
Küsitlus NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta 2017

RITA programmi tegevus 4 „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) poliitika seire“ rahastatud uuringud

Uuringute teemad, partnerid, teostamise perioodid, eelarved ja lõpparuanded on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehe alamleheküljel TAI poliitika seire uuringud: RITA tegevus 4.

Varasemad TAI poliitika seire uuringud

Varasemalt on TAI poliitika uuringuid läbi viidud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS raames. TIPS uuringud on leitavad siit.

Ettevõtete erialaliitude teadus- ja arendustegevuse vajaduste kaardistused

Erialaliidud on koostamas oma valdkonna ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kaardistusi, mis sisaldavad ülevaadet erialiidust/sektorist, valdkonna trendidest ja suundumustest, läbiviidavast arendustööst, koostööst TA asutustega ning teadus- ja arendustegevuse vajadustest kuni viieaastases ajaraamis. Kaardistused on leitavad siit.