RITA+ alategevus 2

Alategevus 2: teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika analüüsimine ja seire ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundajate ja elluviijate pädevuse kasvatamine.

Tegevuse partnerid

Partneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Tegevusega toetatakse:

  • rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ja eksperdihinnangute läbiviimist;
  • partnerite ja elluviija vastavate ametnike pädevuse kasvatamist koolituste, seminaride, õppereiside korraldamise ja nendes osalemise toetamise kaudu.

Eesti Teadusagentuur koordineerib partneritelt rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ja eksperdihinnangute ettepanekute kogumist, ettepanekuid võib esitada ka Eesti Teadusagentuur
ise, moodustades partnerite ja Eesti Teadusagentuuri esindajatest juhtkomisjoni. Juhtkomisjon kinnitab iga-aastase uuringute plaani, teeb Eesti Teadusagentuurile ettepaneku rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ja eksperdihinnangute tellimise ning pädevuse kasvatamisega seotud tegevuste läbiviimise osas, koordineerib rakendusuuringute, poliitikaanalüüside või eksperdihinnangute läbiviimist.

Rakendusuuringuid, poliitikaanalüüse ja eksperdihinnanguid tellib Eesti Teadusagentuur teenusena või koostab need ise.

Alategevuse raames läbi viidud teadus- ja arendusuuringud, poliitikaanalüüsid või tellitud eksperthinnangud toetavad TAI poliitika kujundamist ning võimaldavad tõenduspõhiselt hinnata arengukava tegevuste tõhusust ja mõju.