RITA+ alategevus 1

Alategevus 1: ministeeriumide valitsemisalade ülestel teemadel interdistsiplinaarsete rakendusuuringute teostamine nutika spetsialiseerumise valdkondades ühiskonna ja majanduse olemasolevate ja eesseisvate väljakutsete lahendamiseks.

Eesti Teadusagentuur toetab strateegilist teadus- ja arendustegevust RITA+ raames vastavalt haridus- ja teadusministri 21.11.2023 käskkirjale nr 1.1 2/23/317.

Alategevuse tulemusena tõstetakse teaduspõhisust poliitikakujundamises, lahendatakse ühiskonna ja majanduse väljakutseid ning arendatakse teadus- ja arendusasutustes Eesti riigi jaoks olulisi teadussuundi.

Tegevuse partnerid

Partneriteks on Eesti Vabariigi ministeeriumid ja Arenguseire Keskus, kes osalevad rakendusuuringute probleemipüstituste ja lähteülesannete koostamisel ning kelle huvidest lähtuvalt rakendusuuringuid tellitakse.

Rakendusuuringute probleemipüstituste leidmine

Alategevuse 1 raames tellitakse riigile vajalikke strateegiliselt olulisi rakendusuuringuid, mille tulemusena töötatakse välja uuenduslikke lahendusi ühiskonna ja majanduse väljakutsetele nutika spetsialiseerumise valdkondades.

Rakendusuuringute probleemipüstituste leidmiseks viib Eesti Teadusagentuur partnerite seas läbi voorud uurimisideede korjeks. Toetusperioodi jooksul viiakse läbi vähemalt kolm ideevooru.

Esmane avalik ideekorje strateegilistelt oluliste uurimisteemade kavandamiseks oli avatud ajavahemikul 30.11.2023- 31.01.2024.

RITA+ sekkumisega toetatakse interdistsiplinaarseid rakendusuuringuid, mille probleemipüstituse esitavad kaks või enam Eesti Vabariigi ministeeriumi või ministeerium(id) koos Arenguseire Keskusega. Esitatud teemad ja probleemipüstitused peavad panustama nutika spetsialiseerumise valdkondade arengusse (digilahendused igas eluvaldkonnas; tervisetehnoloogiad ja -teenused; kohalike ressursside väärindamine; nutikad ja kestlikud energialahendused) ning olema kooskõlas valdkonna arengukavadega, “Eesti 2035” strateegias seatud eesmärkidega.

Uurimisideede hindamiseks moodustatakse partnerite juhtkondadest komisjon, kes prioritiseerib probleemipüstitused. Valituks osutunud probleemipüstitustele koostavad partnerid koos Eesti Teadusagentuuriga rakendusuuringu lähteülesanded.

Rakendusuuringu maksumus ja kestvus

Tellitava rakendusuuringu maksumus võib jääda vahemikku 150 000 – 700 000 € ning rakendusuuringute läbiviimise kestvus võib olla kuni 2 aastat. Partneritel on alategevuse raames omafinantseeringu nõue, kokku peavad partnerid katma rakendusuuringu maksumusest 21%.

Uuringuettepanekute hindamine ja uuringute läbiviimine

Rakendusuuringu teostajaks saab olla vähemalt kahe asutuse teadus- ja arendustöötajatest moodustatud konsortsium, sealjuures peab konsortsiumi juhtpartneriks olema Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. Rakendusuuringu konsortsium esitab probleemipüstitusele vastava rakendusuuringu ettepaneku.

Uuringuettepanekute hindamiseks moodustab Eesti Teadusagentuur eksperdikomisjone, mille koosseisus peavad olema probleemipüstituse esitanud partnerite esindajad, valdkonna sõltumatud eksperdid ja Eesti Teadusagentuuri esindaja.

Uuringuettepanekuid hinnatakse kahe hindamiskriteeriumi alusel (kumbki kriteerium annab 50% lõpphindest): rakendusuuringu põhjendatus ja mõju ning uuringu teaduslik tase ja teostatavus.

Iga probleemipüstituse kohta rahastab Eesti Teadusagentuur vähemalt ühte, pingereas kõrgeimal positsioonil olevat uuringuettepanekut. Ekspertkomisjoni ettepanekul võib Eesti Teadusagentuur rahuldada ühel probleemipüstitusel rohkem kui ühe uuringuettepaneku. Kui probleemipüstitusele ei esitata lävendit ületavaid uuringuettepanekuid, siis antud probleemipüstitusel rakendusuuringut ei rahastata.

Rakendusuuringu läbiviimise koordineerimiseks moodustatakse iga probleemipüstituse kohta rakendusuuringu juhtkomisjon, kes jälgib ja vajadusel suunab uuringu teostamist, kooskõlastab rakendusuuringu tegevuste ning eelarve muudatused, hindab vahe- ja lõpparuandeid.

Konkursi võitnud konsortsiumiga sõlmib Eesti Teadusagentuur teenuse osutamise lepingu (kohaldatakse riigihangete seaduse § 11 lõike 1 punktis 19 sätestatud teadus- ja arendusteenuse erandit).