Avanes konkurss platvormitöö rakendusuuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi RITA+ programmi raames teostatava rakendusuuringu “Platvormitöö tegijate ja teiste iseenda tööandjate majanduslik olukord ja sotsiaalne kaitse ning platvormimajanduse tulevikuväljavaated Eestis” läbiviija leidmiseks. Uuringut kaasrahastavad Arenguseire Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Rakendusuuringu eesmärk on analüüsida digiplatvormide ja platvormitöö mõju Eesti majandusele ja tööturule ning esitada soovitusi poliitikakujundajatele. Fookuses on: platvormitöö mõju tööandmisele ja sotsiaalsele kaitsele; platvormiettevõtete roll majanduses ja nende konkurentsivõime tagamine; iseenda tööandjate majanduslik mõju ja vajadused; tulevikukindel regulatsioon platvormitööle, arvestades nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi regulatsioonitrende.  

Eesmärk on anda selgeid teadmisi platvormitöö mõjust ning esitada praktilisi lahendusi majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu toetamiseks. Uuringu teostajalt oodatakse kontekstitegurite kaardistamist ja nende võimalike mõjude eelhindamist ning saadud tulemuste sidumist ühtseks tervikuks. 

Projekti kogueelarve on 210 000 eurot ning uuringu kestus on kuni 24 kuud. 

Uuringut kaasrahastatakse ESF kaasrahastatava programmi „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) 2023–2029 alategevus 1 raames, millega toetatakse ministeeriumide valitsemisalade ülestel teemadel interdistsiplinaarsete rakendusuuringute tellimist ja läbiviimist, mis on seotud nutika spetsialiseerumise valdkondadega. 

Rakendusuuringu teostajaks saab olla vähemalt kahe asutuse teadus- ja arendustöötajatest moodustatud konsortsium. Konsortsiumi juhtpartner peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.  

3. mail toimus infotund, kus Eesti Teadusagentuur, Arenguseire Keskus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitlesid oma ootusi ja taotlejatel oli võimalik küsida lisainfot. Infopäeval esitati täpsustavaid küsimusi konkursil osalemise tingimuste, uuringu läbiviijatele esitatavate ootuste, uurimuse fookusgrupi ning taotluste hindajate kohta. Soovi korral saab ETAG jagada huvilistega infopäeva salvestust. Konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 29.05.2024 kell 17:00. 

Dokumendid: 

Platvormitöö lähteülesanne

Lisa 1 Hindamisjuhend, hindamiskriteeriumid, ekspertkomisjoni töökord

Lisa 2 Aruande näidisvorm

Lisa 3 Vahe- ja lõpparuande vormistamise juhend, näidisvorm

Lisa 4 Juhtkomisjoni töökord

Lisa 5 Gantt näidis ajatabel

Lisa 6 Teenuse osutamise leping

 

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
+372 5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur