Aprilli keskel avanevad konkursid platvormitöö ja agrometeoroloogiliste teenuste rakendusuuringute läbiviijate leidmiseks 

Eesti Teadusagentuur kuulutab aprilli keskel välja konkursid RITA+ programmi raames teostatavate rakendusuuringute läbiviijate leidmiseks. Rakendusuuringute teemad pakkusid välja EV ministeeriumid ja Arenguseire Keskus.  

Konkursid avatakse teemadel: 

“Platvormitöö tegijate ja teiste iseenda tööandjate majanduslik olukord ja sotsiaalne kaitse ning platvormimajanduse tulevikuväljavaated Eestis”  

Digiplatvormidel põhinev ärimudel on kiiresti laienenud, pakkudes tootlikkuse kasvu ja soodsamaid hindu, kuid sellega kaasneb vastutuse puudumine sotsiaalkaitse korraldamise eest, suurendades töötajate haavatavust. Samuti tekitab platvormitöö levik küsimusi traditsiooniliste tööhõivemustrite muutumise ja majandusarengu mõju kohta, nõudes põhjalikumat uurimist nende probleemide lahendamiseks ja tasakaalu leidmiseks platvormitöö tegijate heaolu ning majandusarengu vahel. 

Rakendusuuringu eesmärk on analüüsida digiplatvormide ja platvormitöö mõju Eesti majandusele ja tööturule ning esitada soovitusi poliitikakujundajatele. Fookuses on: platvormitöö mõju tööandmisele ja sotsiaalsele kaitsele; platvormiettevõtete roll majanduses ja nende konkurentsivõime tagamine; iseenda tööandjate majanduslik mõju ja vajadused; tulevikukindel regulatsioon platvormitööle, arvestades nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi regulatsioonitrende. Eesmärk on anda selgeid teadmisi platvormitöö mõjust ning esitada praktilisi lahendusi majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu toetamiseks. Uuringu teostajalt oodatakse kontekstitegurite kaardistamist ja nende võimalike mõjude eelhindamist ning saadud tulemuste sidumist ühtseks tervikuks. 

“Kestlikku ja kliimamuutustega arvestavat põllumajandustootmist toetavad asukohapõhised kliima/ilmastiku teenuste prototüübid”  

Põllumajandussektori jaoks on oluline kliimamuutustega kohanemine, kuid puudulikud ilmastikutingimuste jälgimisvõimalused ja seadusandlik raamistik piiravad põllumeeste võimekust efektiivselt tegutseda. Probleem seisneb asukohapõhise ja ruumiliselt detailse ilmastikuteabe puudumises, mis omakorda takistab piirkondlike erisuste arvestamist ning strateegiliste otsuste tegemist tootmisprotsessi kavandamisel. Lahenduseks vajatakse operatiivseid kaarte ilmastikust põhjustatud kahjudest ja agrometeoroloogilistest parameetritest ning õiguslike normide ajakohastamist vastavalt tänapäeva nõuetele. 

Eesmärgiks on luua agrometeoroloogiliste teenuste prototüübid, mis kasutavad erinevaid ilmateabe allikaid, et aidata põllumajandustootjatel paremini planeerida ja teostada põllutöid. Need prototüübid võimaldavad operatiivselt kaardistada ilmastikukahjusid, määratleda piirkondlikke põllutööde ajaraame ning koostada üksikasjalikke statistilisi kaarte esinenud ilmastikukahjudest. Lisaks tuleks koostada kaasajastatud taimekaitsetööde normväärtused, et võimaldada paindlikumaid ja vajaduspõhiseid otsuseid põllumajandustegevuses.  

 

Uuringuid kaasrahastatakse ESF kaasrahastatava programmi „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) 2023–2029 alategevus 1 raames, millega toetatakse ministeeriumide valitsemisalade ülestel teemadel interdistsiplinaarsete rakendusuuringute tellimist ja läbiviimist, mis on seotud nutika spetsialiseerumise valdkondadega. 

Rakendusuuringu teostajaks saab olla vähemalt kahe asutuse teadus- ja arendustöötajatest moodustatud konsortsium. Konsortsiumi juhtpartner peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.  

Konkursid toimuvad ETISes ja on avatud kuu aega. 

  

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur