Rakendusuuringud aitavad riigil paremini ühiskonda ja teadust toetada

Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise programmi RITA mõjuanalüüs näitab, et rakendusuuringute kasutamine riigile olulistes valdkondades muudab ministeeriumide töö efektiivsemaks. Nii saab riik teadust paremini toetada ja ühiskonna heaolu kasvatada.

RITA on valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise programm, mis kestab aastani 2023 ja mille eesmärgiks on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning arendada teadus- ja arendusasutuste võimekust viia läbi riigile olulisi uuringuid. Programmi koordineerib Eesti Teadusagentuur (ETAG), uuringuid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

RITA mõju-uuringus analüüsiti riigiasutuste oskust kasutada rakendusuuringuid oma tegevuse strateegiliseks planeerimiseks. Uuringu tulemustest selgub, et riigiasutused on vägagi motiveeritud tegema koostööd teadus-arendustegevustes ja lähtuma oma tegevuste strateegilisel arendamisel interdistsiplinaarsuse põhimõttest. Koostöö ulatus, kvaliteet ja uuringute interdistsiplinaarsus on aastate jooksul järjekindlalt suurenenud.

Uuringu läbiviijad leidsid, et RITA programmil on olnud riigile positiivne mõju. Vastajate arvates arendab programmis osalemine riigiasutuste (ministeeriumide) oskusi kasutada uuringuid ja mõista nende olulisust, mis on eelduseks targaks otsustamiseks ja ministeeriumide töö tulemuslikuks juhtimiseks. Positiivsena toodi välja ka programmi vähest bürokraatiat. Mõju-uuringus toodi välja ka programmi üldised tugevused ja probleemid, mille abil saab paremini kavandada RITA jätkuprogrammi.

„Paljud RITA raames tehtud uuringud oleksid jäänud tegemata või oleks neid tehtud oluliselt väiksemas mahus, kui poleks olnud programmi toetust,“ ütles Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonnajuhataja Liina Eek. Tema sõnul on RITA raames rahastatud uuringute üks valikukriteeriume nende rakendatavus – eesmärk on, et uuringu tulemused leiaksid kohe ministeeriumi igapäevatöös kasutust. „Selle täitmist oleme ka kogu aeg jälginud ja võin kinnitada, et RITA uuringute strateegiline vajadus on hoolikalt läbi arutatud, ning tulemusi on kasutatud erinevate strateegiate, poliitikate, erineva tasemega õigusaktide, juhiste, eeskirjade ning soovituste välja töötamiseks. Lisaks on välja töötatud või täiendatud uusi meetodeid, prototüüpe, andmebaase – kõike, mida riigil on igapäevatöö teaduspõhisel juhtimisel vaja,“ kinnitas Eek.

RITA mõju ja tulemuslikkuse hindamise keskmes oli riigi tugi kui tervikprotsess: riigi strateegilised uuringud, poliitikakujundamise uuringud, teadusnõunike tegevuse toetamine ja poliitika seire uuringud.

Alates 2016. aastast on RITA programmi raames  läbi viidud sadu projekte, mida on tellinud nii ETAG kui ministeeriumid. Uuringute tulemustest on kõige rohkem kasu saanud ministeeriumid, aga ka Riigikantselei ja Teadusagentuur ise. Uuringuid on läbi viinud Eesti ülikoolid, uuringufirmad ja teadus-arendusasutused.

 

Lõpparuandega saab tutvuda SIIN.
RITA programmi tegevustest saab ülevaate SIIN.

Lisainfo:
Liina Eek
Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonnajuhataja
Telefon: 731 7383, 5300 1912
e-mail: liina.eek@etag.ee