RITA 2016-2023

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

RITA – “Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine” oli Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärgiks oli suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastas SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

RITA programm käivitus 2016. aastal ning selle raames viidi ministeeriumide vajadustest lähtuvalt läbi 20 suuremahulist strateegilist rakendusuuringut, teostati 136 poliitikakujundamise uuringut või analüüsi ning toetati 15 teadusnõuniku ja 15 arendusnõuniku tööd.

 

RITA programmi eesmärgid olid:
– suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, sh prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele;
– tugevdada ministeeriumide kompetentsi ja võimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel;
– tõsta ministeeriumide, riigi ja TA asutuste vahelise koostöö efektiivsust riiklike eesmärkidega TA kavandamisel ja läbiviimisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust rakendusuuringute läbiviimisel;
– arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste järelkasvu kujunemist nendes teadussuundades, samuti suurendada soolist tasakaalu ametikohtade täitmisel ning sooliste aspektidega arvestamist teadustöödes ja uuringutes;
– tõsta TA asutuste võimekust kasvuvaldkondades nii nende endi kui ettevõtjate teadlikkuse kasvatamise ja nõustamise kaudu, soodustades sel viisil TA asutuste koostööd ettevõtetega ja teadmussiiret;
– koordineerida TA valdkonna nutikale spetsialiseerumisele suunatud tegevusi, suunates ja analüüsides neid ning arendades selleks tarvilikke tugitegevusi;
– tõsta erialaliitude teadlikkust valdkonna teadus- ja arendustegevuse suundumustest ning võimalustest ettevõtte kasvupotentsiaali suurendamiseks soodustades erialaliitude teadus- ja arendustegevuse alast koostööd ja nõustamistegevust;
– toetada poliitikakujundajaid COVID viiruse ohjamise ja levimise ennetamisega seotud otsuste tegemisel adekvaatse seireinfoga.

 

RITA programmist rahastati järgnevaid tegevusi:

Toetuse andmise tingimused kajastusid haridus- ja teadusministri 16.06.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/177 lisas 1.

Kontakt:
Liina Eek
RITA programmi juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee