RITA tegevus 4: TAI poliitika seire

         

 

 

Rahastatud uuringud

Uuringu teema Partner Algus Lõpp Eelarve Lõpparuanne
1. Teaduse tippkeskuste meetme hindamine IBS 13.12.2021 13.07.2022 67 200 Lõpparuanne
2. Eesti ettevõtete Eestist välja tehtavate välisinvesteeringute uuring 01.12.2021 30.11.2022 69 150 Lõpparuanne
3. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine 01.12.2021 21.06.2022 24 970 Lõpparuanne
4. Eesti osalemine rahvusvaheliselt võrreldavates ühiskonnauuringutes: ettepanekud riikliku toetussüsteemi loomiseks

TLÜ

26.11.2021 02.09.2022 24 980 Lõpparuanne

Tellijate seisukoht lõpparuande kohta

5. Teadustöö evalveerimine valitud riikides võrdluses Eestiga ETAG 01.11.2022 31.12.2022 2500 Lõpparuanne
6. Analüütiline ülevaade teaduse evalveerimisest ETAG 01.07.2021 19.08.2021 3 000 Lõpparuanne
7. Programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ mõju- ja tulemuslikkuse analüüs Civitta 04.06.2021 04.03.2022 46 560 Lõpparuanne
8. Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine IBS 29.03.2021 29.01.2022 66 000 Lõpparuanne
9. Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimine Eesti teadus- ja arendusasutustes
TTÜ
ETA
TLÜ
01.01.2021 31.12.2021 54 750 Lõpparuanne
10. Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine 03.09.2020 30.09.2021 75 000 Lõpparuanne
11. Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused 01.05.2020 15.03.2021 55 000 Lõpparuanne
12. Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang Osaluskava protsessi rakendamisele 01.05.2020 12.03.2021 39 800 Lõpparuanne
13. Eesti Teadusbaromeeter 01.04.2020 31.10.2020 40 000 Lõpparuanne
14. Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses 23.03.2020 12.03.2021 38 500 Lõpparuanne

Final Report

15. Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid 15.09.2019 31.12.2020 78 950 Lõpparuanne
16. Eesti teaduseetika küsitluse metoodika väljatöötamine ja piloteerimine 17.01.2023 17.07.2023 33 600 Lõpparuanne
17. Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis 03.05.2019 31.12.2019 29 300 Lõpparuanne
18. Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas
Praxis
01.03.2018 20.09.2019 44 750 Lõpparuanne
19. ETF grantide tulemuslikkuse analüüs 01.04.2018 01.03.2019  49 000 Lõpparuanne
20. Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv 01.11.2017 31.12.2018  45 000 Lõpparuanne
21. Eesti ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks
TTÜ
TLÜ
01.10.2016 31.12.2017  80 000 Lõpparuanne
22. Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise metoodika väljatöötamine 01.10.2017 31.03.2018  31 404 Lõpparuanne
23. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates TLÜ
TA
01.09.2016 20.12.2017  35 000 Lõpparuanne
24. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine 01.09.2016 31.12.2017  35 000 Lõpparuanne
25. Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid 15.10.2016 31.12.2017  20 000 Lõpparuanne
26. Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis TA
TLÜ
TTÜ
01.11.2016 31.12.2017  20 950 Lõpparuanne
Lühikokkuvõte
Executive Summary
Graafiline lisa
Doktorite ja tööandjate seisukohad ja soovitused
27. Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007-2013 vahenditest rahastatud valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide lõpphindamine
TTÜ
TLÜ
TA
01.10.2016 31.12.2017  40 000 Lõpparuanne
28. Eesti võimalused raamprogrammis: analüüs ja poliitikasoovitused
TTÜ
01.10.2016 30.10.2017 50 000 Final Report
Lõpparuanne inglise keeles

Varasemad TAI poliitika uuringud

Varasemalt on TAI poliitika uuringuid läbi viidud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS raames.