RITA+


Mis on toetuse eesmärk?
Mida toetatakse?
Toetuse kasutamise periood ja eelarve
Mille alusel taotlusi hinnatakse?

 

 

„Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) 2023–2029 on jätkutegevus struktuurivahendite perioodi 2014–2020 programmile „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA).

RITA+ toetuse andmise eesmärgid:

  • Suurendada nutika spetsialiseerumise valdkondades avaliku sektori võimekust, rakendada teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse tulemusi poliitikakujundamises ning ühiskonna olemasolevate ja ees seisvate väljakutsete lahendamises;
  • suurendada avaliku sektori rolli Eestis läbiviidava teadus- ja arendustegevuse strateegilisel suunamisel ning toetada riigi jaoks oluliste teadus- ja arendussuundade arendamist;
  • tõsta avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse valdkonna nõustamise ja poliitikakujundamise eest vastutavate töötajate pädevust ning suurendada töötajate Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd;
  • tõsta erialaliitude arendusnõunike pädevust teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning soodustada arendusnõunike Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd.

RITA+ rahastatavad ja toetatavad tegevused:

Alategevus 1: ministeeriumide valitsemisalade ülestel teemadel interdistsiplinaarsete rakendusuuringute tegemine nutika spetsialiseerumise valdkondades ühiskonna ja majanduse väljakutsete lahendamiseks.

Alategevus 2: teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitika analüüsimine ja seire ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitika kujundajate ja elluviijate pädevuse kasvatamine.

Alategevus 3: ministeeriumide ja Riigikantselei teadusnõunike või teadus- ja arendustegevuse -alase nõustamise eest vastutavate töötajate ja erialaliitude arendusnõunike  teadus- ja arendustegevuse pädevuse kasvatamine ja koostöö toetamine ning ministeeriumide ametnike teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni -alase pädevuse kasvatamine.

Alategevus 4: Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) arendus.

 

Tegevuste abikõlblikkuse periood ja eelarve:

Tegevuste abikõlblikkuse periood on 01.04.2023 kuni 31.08.2029.

RITA+ kogueelarve on 19 126 486 €, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest finantseeritakse 13 388 540 €, riiklikust kaasfinantseeringust 2 651 502 € ja toetuse saajate omafinantseeringust 3 086 444 €.

Toetuse tingimused:

Täpsed toetuse andmise tingimused on kirjas haridus- ja teadusministri 21.11.2023 käskkirja nr 1.1 2/23/317 (muudetud haridus- ja teadusministri 03.04.2024 käskkirjaga nr 1.1-2/24/95) Lisas 1

 

 

Kontakt ja lisainfo:

Liina Eek
Teaduspoliitika valdkonna juht
5300 1912
liina.eek@etag.ee