RITA+ alategevus 4

Alategevus 4: Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) arendus.

Tegevusega toetatakse ETIS-e uute moodulite väljatöötamist ja olemasolevate edasiarendamist, uute liideste ja teenuste loomist, küberturvalisuse tagamisega seotud arendustegevusi, ETIS-e teiste infosüsteemidega sidustatuse parendamist.

ETIS-e arenduste eesmärk on tagada, et infosüsteem vastaks Eesti teadus- ja arendussüsteemi vajadustele ning toetaks andmepõhiselt olemasoleva teadus- ja arendustegevuse teabe kasutuselevõttu ja teaduspõhist poliitikakujundamist.

Tulemusena luuakse paremad võimalused ETIS-e kaudu valdkondliku teadus- ja arendustegevuse meetmete rakendamiseks, sh konkursside ja taotlusvoorude läbiviimiseks, taotluste ja aruannete menetlemiseks ning projektide ja publikatsioonide info arhiveerimiseks.

ETIS