Mobilitas 3.0

Mis on toetuse eesmärk?                                                                                 
Mida toetatakse?

 


„T&A rahvusvahelistumise toetamine: ühendumine rahvusvahelise teadmiste turuga“ ehk Mobilitas 3.0 programmi eesmärk on Eesti teaduse rahvusvahelistumise toetamine. Programmi tegevusi viib ellu Eesti Teadusagentuur vastavalt haridus- ja teadusministri 26.10.2023 käskkirjale (vt ka toetuse andmise tingimused; ühikuhinnad). Käskkirjaga sätestatakse programmi „T&A rahvusvahelistumise toetamine: ühendumine rahvusvahelise teadmiste turuga“ ehk Mobilitas 3.0. toetuse andmise tingimused. Programmi eelarve on 36,4 miljonit eurot, millest 70% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse eesmärk

Programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamisele, selle kõrgetasemelisuse ja konkurentsivõime tugevdamisele ning teaduse rahvusvahelistumisele.

Programmi tulemusel on kasvanud Eesti teaduse tipptase ning suurenenud Eesti osalejate hulk Euroopa Liidu raamprogrammi algatustes.

Mida toetatakse?

Mobilitas 3.0 programmist pakutavad toetused on järgmised:

  • ERC grandi taotlemise edukuse tõstmine – Eestis töötavatele teadlastele, kelle teadus- ja arendusprojekt on jõudnud ERC grandi taotlemisel teise hindamisvooru ning saanud hindeks „A“ (sünergia grandi puhul jõudnud kolmandasse hindamisvooru), kuid jäänud siiski rahastamisotsuseta. Selle toetuse abil on võimalik konkursil esialgu rahata jäänud projektiga edasi minna, kuni uue ERC granditaotluse koostamise ja esitamiseni.
  • Eestisse tuleva järeldoktoritoetus – Toetame Eestisse järeldoktorantuuri tulemist. Toetus on suunatud Marie Skłodowska Curie järeldoktori individuaalgrandi taotlusvoorus positiivse tulemuse  (s.o vähemalt 70 punkti) saanud, kuid rahastusest ilma jäänud, Eestis teadustööd jätkata soovivale teadlasele.
  • Rahvusvahelistes teadus-, arendus ja innovatsioonialgatustes osalemise toetamine.
    Toetus on suunatud osaluskavas märgitud Euroopa partnerluste ja ERA-NET taotlusvoorudes positiivse tulemuse saanud Eesti TA-asutuste poolt esitatud projektide elluviimiseks.
  • Eesti kontaktbüroo Brüsselis – tutvustab Eesti teadus- ja arendustegevust ning pakub võimalust osaleda Euroopa Liidu algatustes. Koostööd tehakse teiste EL liikmesriikide kontaktbüroodega IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) võrgustikus. Eesti teadlastele ja teadusadministraatoritele pakutakse Brüsselis täiendusõppevõimalusi, korraldatakse üritusi ning vahetatakse infot Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide vahel.
  • Eesti teaduse välisturundus „Research in Estonia“ – turundab Eesti teadus- ja arendustegevust ning tutvustab Eestit kui atraktiivset teadustöö sihtkohta.

 

Kontakt
Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
Allan.padar@etag.ee
5686 6722