EL partnerluste osaluskava

https://osaluskava.etag.ee/osaluskava
Ülevaade ELi teaduskoostöö partnerluste ning Eesti osalemise kohta_osaluskava 2023

Alates 2015. aastast on rahvusvahelistes TAI partnerlustes riigi osalusi otsustades järgitud Euroopa Liidu partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku põhimõtteid[1]. Strateegilise raamistiku alusel uuendatakse iga-aastaselt OSALUSKAVA – see on nimekiri ELi teaduskoostöö partnerlustest, milles Eesti osaleb, koos rahastavate asutuste nimede ja eelarvetega.

Alates 2021. aastast käivitus uus raamprogramm „Euroopa horisont“ („Horizon Europe“, HEU), milles partnerluste osakaal ja ministeeriumite roll (sh rahastajatena) võrreldes eelmise raamprogrammiga märkimisväärselt suurenesid.  2021. aastal uuendasime koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga siseriiklikku osaluskava protsessi, tuginedes TÜ RAKE RITA4 uuringu[2] soovitustele. Edaspidi eristuvad riigi osalusega partnerlustes osalemisel strateegiline ja rakenduslik tasand:

  • Strateegilisel tasandil defineeritakse Eestile olulised TAI algatuste valdkonnad, algatustega liitumise protsess ja selles osalejate vastutus, protsessi eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium.[3]
  • Taotlusvoorude ja projektide tasandil koordineerib TAI algatustes osalemist ETAG osaluskava alusel. Osaluskava on nimekiri partnerlustest, taristutest ja NordForski programmidest, milles Eesti rahastajana osaleb, asutuste nimede ja eelarvetega.
  • Lisaks koostab ja kaasajastab ETAG detailset ülevaadet riigi osalusega Euroopa horisondi partnerlustest ning NordForski taotlusvoorudest, milles Eesti osaleb, tuginedes mh. partnerlustes osalevate ministeeriumite sisendile.

Mida rohkem on erinevaid rahastusinstrumente ning rahastajaid, seda olulisem on omada ülevaadet sellest, kuidas on Eestil konkurentspõhistes taotlusvoorudes läinud, kes on olnud osalejad asutuste ja sektorite lõikes, millistel teemadel ja mis riikidega teeme teaduskoostööd. Taotlusvoorudes osalemise otsused kinnitatakse iga-aastaselt rahastavate asutuste poolt eelarveplaneerimise käigus.

ETAG koondab kõigi rahastajate partnerlustele planeeritavaid eelarveid puudutava info osaluskavas ning teeb selle kättesaadavaks potentsiaalsetele taotlejatele.

2023. aasta osaluskava tugineb erinevate ministeeriumite sisendil ning on vastavuses ETAGi 2023. aastal EL partnerlustele planeeritud eelarvega.

[1] Eesti osaluse strateegiline raamistik Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes
[2] Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang osaluskava protsessi rakendamisele
[3] TAI algatustes osalemise strateegiline raamistik