EL partnerlustes osalemise töörühmad

2021. aastal käivitunud, järjekorras üheksandas raamprogrammis Euroopa Horisont (2021–2027) on keskse ja olulise elemendina kavandatud erinevad TAI algatused (partnerlused, EL-i missioonid jms). Nende eesmärk on riikide koostöös otsida lahendusi ülemaailmsetele probleemidele ning neis oodatakse varasemate raamprogrammidega võrreldes märksa enam osalevate riikide panust nii strateegiliste eesmärkide sõnastamise ja prioriteetide seadmise kui ka rahalise toetuse vormis.

Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmade moodustamise eesmärk on kaasata lai ring osapooli (hõlmates erinevaid ministeeriume, ETAGit ja EAS-i) Euroopa Liidu partnerluste osaluskava koostamise protsessi. Kuna riigipoolsete rahastajate ring on Euroopa Horisondis varasemast märkimisväärselt suurem, on oluline hästi toimiv infovahetus ja kooskõla erinevate tegevuste vahel. Selleks, et partnerlustes osalemine ning infovahetus oleks aktiivne ja efektiivne, et omavahel kokku viia ministeeriumid, erialaliidud, teadusasutused, ettevõtted, omavalitused jt partnerlustega seotud osapooled, ning et rahvusvaheline teaduskoostöö käiks sama sammu siseriiklike eesmärkidega, moodustati fookusvaldkondade-põhised partnerluste töörühmad.

Esialgu moodustati neli töörühma, kuid uute TAI partnerluste lisandudes võib tekkida vajadus moodustada ka viienda fookusvaldkonna (elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum) töörühm. Kõigi töörühmade tegevust koordineerivad ETAGi konsultandid sõltuvalt valdkonnast.

TAIE strateegias nimetatud fookusvaldkonnad Kontaktid ETAGis
1. Digilahendused igas eluvaldkonnas Rebekka Vedina rebekka.vedina@etag.ee – digivaldkond, tööstus ja kosmos
Priit Tamm priit.tamm@etag.ee – teadustaristud
2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused Argo Soon argo.soon@etag.ee
Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee
3. Kohalike ressursside väärindamine Katrin Saar katrin.saar@etag.ee – vesi
Maarja Soonberg-Kaine maarja.soonberg-kaine@etag.ee – toit, biomajandus, loodusvarad ja põllumajandus
Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee – kliima ja keskkond
4. Nutikad ja kestlikud energialahendused Maria Habicht maria.habicht@etag.ee – energia ja transport
Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee – kliima ja keskkond
5. Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum  

Loe rohkem „Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmade moodustamisest, volitustest ja töökorrast“. 

Partnerluste töörühmade koosseisud

 

Üldkontakt:
Margit Suuroja
731 7360
margit.suuroja@etag.ee
Eesti Teadusagentuur