EL partnerlustes osalemise töörühmad

Partnerluste üldkontakt ETAGis:
Margit Suuroja
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee

2021. aastal käivitunud, järjekorras üheksandas raamprogrammis „Euroopa horisont“ (2021–2027) on keskse ja olulise elemendina kavandatud erinevad TAI algatused (partnerlused, ELi missioonid jms). Nende eesmärk on riikide koostöös otsida lahendusi ülemaailmsetele probleemidele ning kus oodatakse varasemate raamprogrammidega võrreldes märksa enam osalevate riikide panust nii strateegiliste eesmärkide sõnastamise ja prioriteetide seadmise kui ka rahalise toetuse vormis.

Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmade moodustamise eesmärk on kaasata lai ring osapooli (hõlmates erinevaid ministeeriume, ETAGit ja EASi) Euroopa Liidu partnerluste osaluskava koostamise protsessi. Kuna riigipoolsete rahastajate ring on „Euroopa horisondis” varasemast märkimisväärselt suurem, on oluline hästi toimiv infovahetus ja kooskõla erinevate tegevuste vahel. Selleks, et partnerlustes osalemine ning infovahetus oleks aktiivne ja efektiivne, et omavahel kokku viia ministeeriumid, erialaliidud, teadusasutused, ettevõtted, omavalitused jt partnerlustega seotud osapooled, ning et rahvusvaheline teaduskoostöö käiks sama sammu siseriiklike eesmärkidega, moodustati fookusvaldkondade-põhised partnerluste töörühmad.

Esialgu moodustati 4 töörühma, kuid uute TAI partnerluste lisandudes võib tekkida vajadus moodustada ka viienda fookusvaldkonna (Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum) töörühm. Kõigi töörühmade tegevust koordineerivad ETAGi konsultandid sõltuvalt valdkonnast.

TAIE strateegias nimetatud fookusvaldkonnad Kontaktid ETAGis
1. Digilahendused igas eluvaldkonnas Rebekka Vedina rebekka.vedina@etag.ee – digivaldkond, tööstus ja kosmos; Priit Tamm priit.tamm@etag.ee – teadustaristud
2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused Argo Soon argo.soon@etag.ee ja Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee
3. Kohalike ressursside väärindamine Katrin Saar katrin.saar@etag.ee – toit, biomajandus, loodusvarad ja põllumajandus; Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee – kliima ja keskkond
4. Nutikad ja kestlikud energialahendused Maria Habicht maria.habicht@etag.ee – energia ja transport; Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee – kliima ja keskkond
5. Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum

Loe rohkem “Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmade moodustamisest, volitustest ja töökorrast” SIIN

Partnerluste töörühmade koosseisud