Sissetulev järeldoktoritoetus

Mida toetame? 
Mis on toetuse eesmärk?  
Kui suur on toetus? 
Kui pikk on toetuse periood?
Millised on nõuded taotlejale?  
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?  
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise juhend 2023
Taotlusvoorude dokumendid ja toetuse saajad
Lisamaterjalid

Kontakt

2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. septembrist kuni 2. oktoobrini kell 17.00 (Eesti aja järgi). Palume pöörata tähelepanu ka vastuvõtva asutuse tähtaegadele!


Mida toetame?

Toetame Eestisse järeldoktorantuuri tulemist. Toetus on suunatud Marie Skłodowska Curie (MCSA) järeldoktori individuaalgrandi taotlusvoorus positiivse tulemuse  (s.o vähemalt 70 punkti) saanud, kuid rahastusest ilma jäänud, Eestis teadustööd jätkata soovivale teadlasele.


Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust ning toetada samaaegselt teadlaskarjääris olulise etapi ehk järeldoktorantuuri läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist kui ka välisriikidesse tööle läinud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivalikuid karjääritee alguses. Peale väljarände tasakaalustamise panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Tegevuse tulemusena töötab Eestis senisest enam rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, sealhulgas välisteadlasi. Järeldoktorantuur ja rahvusvahelise teadustöö kogemus muutub Eesti teadlaskarjääri loomulikuks osaks.


Kui suur on toetus?

Toetussumma on 2023. aasta taotlusvoorus 72 000 eurot aastas, millest toetus on 86% ehk 61 920 eurot ning omafinantseering 14% ehk 10 080 eurot (projekti otsesed kuud 57 600 eurot, kaudsed kulud 14 400 eurot).


Kui pikk on toetuse periood?

Toetuse periood on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Järeldoktoriprojekti tuleb asuda täitma hiljemalt 2023. aasta 1. detsembril. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Millised on nõuded taotlejale?

Toetuse saajaks on vastuvõttev asutus ehk Eestis registreeritud teadus- ja arendusasutus, kõrgkool või Eestis tegutsev muu era- või avaliku sektori asutus, kelle juurde nõuetele vastav teadlane soovib järeldoktorantuuri projekti elluviimiseks tulla.

Toetus võib taotleda järeldoktorile, kes on taotluse esitamise hetkele eelneva kahe aasta jooksul MSCA järeldoktori individuaalgrandi taotlusvoorus saanud positiivse tulemuse (s.o vähemalt 70 punkti), kuid jäänud rahastusest ilma. Taotlemisel tuleb esitada rahastuseta jäänud MSCA taotlus ning tulemus.

Järeldoktoril peab olema juhendaja, kes on töötab vastuvõtvas asutuses töölepingu alusel. Juhendajal peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Järeldoktor peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega ning töö tegemise koht on Eesti.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Taotlusvoor toimub 2023. aasta 1. september kuni 2. oktoober kell 17.00 (Eesti aja järgi). Palun jälgige ka vastuvõtva asutuse tähtaegasid, mis võivad erineda Eesti Teadusagentuuri (ETAG) tähtaegadest.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva asutusega. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

ETAG taotluste teaduslikku taset ei hinda, vaid tugineb MSCA järeldoktori grandi taotluse hindamisraportile.

ETAG teostab taotluste tehnilise kontrolli, mille käigus kontrollitakse taotluse, vastuvõtva asutuse ja järeldoktori vastavust kehtestatud nõuetele ning projekti panust nutika spetsialiseerumise valdkondadesse. Toetust eraldatakse vaid taotlustele, mis panustavad Eesti nutika spetsialiseerumise valdkondadesse.

Nutika spetsialiseerumise valdkonnad on ettevõtluse ja majandusliku potentsiaaliga Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035 fookusvaldkonnad, milleks on: 1) digilahendused igas eluvaldkonnas; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) kohalike ressursside väärindamine; 4) nutikad ja kestlikud energialahendused. Täpsemalt on võimalik nutika spetsialiseerumise valdkondadest lugeda TAIE fookusvaldkondade lehelt.

Laekunud taotlustest moodustab ETAG paremusjärjestuse vastavalt MSCA järeldoktori grandi taotlusvooru hindamisraporti hinnetele.


Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses
Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus
Andmehaldusplaani soovituslik vorm


Kontakt:

Allan Padar
teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee