Sissetulev järeldoktoritoetus

Mida toetame? 
Mis on toetuse eesmärk?  
Kui suur on toetus? 
Kui pikk on toetuse periood?
Millised on nõuded taotlejale?  
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?  
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise juhend 2022

Hindamisjuhend 2022
Taotlusvormi näidis 2022
Korduma kippuvad küsimused
Taotlusvoorude dokumendid ja toetuse saajad
Lisamaterjalid

Kontakt

 

2023. aastal taotlusvooru ei toimu! 


Mida toetame?

Toetame välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemist.


Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust ning toetada samaaegselt teadlaskarjääris olulise etapi ehk järeldoktorantuuri läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist kui ka välisriikidesse tööle läinud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivalikuid karjääritee alguses. Peale väljarände tasakaalustamise panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Tegevuse tulemusena töötab Eestis senisest enam rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, sealhulgas välisteadlasi. Järeldoktorantuur ja rahvusvahelise teadustöö kogemus muutub Eesti teadlaskarjääri loomulikuks osaks.


Kui suur on toetus?

Toetussummad on 2022. aasta taotlusvoorus järgmised:

60 480 €/a – eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 48 384 eurot, kaudsed kulud 12 096 eurot);

57 120 €/a – mitte-eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 45 696 eurot, kaudsed kulud 11 424 eurot);

2340 €/a – mobiilsustoetus.

Palgafond ja mobiilsustoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.


Kui pikk on toetuse periood?

Toetuse periood on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.
Järeldoktoriprojekti tuleb asuda täitma 2022. aasta jooksul. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Millised on nõuded taotlejale?

Toetuse saajateks on teadus- ja arendusasutused, ettevõtted ning kõrgkoolid, mis võtavad tööle välisriikidest tulnud järeldoktoreid. Järeldoktori toetus on suunatud teadlastele, kes on kaitsnud doktorikraadi välisriigi ülikoolis. Oluline on, et taotlemise aasta 1. jaanuariks poleks doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.

Taotleja ei tohi olla elanud, töötanud või õppinud Eestis kauem kui 12 kuud 36 kuu jooksul vahetult enne taotlemise tähtpäeva.

Järeldoktoriprojektil peab olema juhendaja, kes on vastuvõtva asutuse koosseisuline töötaja. Juhendajal peab olema Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Järeldoktor peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega ning töö tegemise koht on Eesti.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Järgmine taotlusvoor toimub 2022. aasta alguses. Taotlemise juhendi ja vormi avaldame hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva asutusega. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab ETAGi hindamisnõukogu, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotluste hindamise põhimõtted on kirjas hindamisjuhendis.

Hindamistulemused selguvad juuni lõpuks.

Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadame järeldoktorile ja teda vastuvõtvale asutusele ETISe vahendusel.

Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAGi, vastuvõtva asutuse ja järeldoktori vahel.


Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses
Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus
Andmehaldusplaani soovituslik vorm
Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TVT)
TVT kirjeldused, kohandatuna humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale


Kontakt:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
+372 731 7343
margus.harak@etag.ee