Kohanemistoetus

Mis on toetuse eesmärk?
Kellele on toetus suunatud?
Kuidas käib taotlemine?
Kui suur on toetatav summa?
Kuidas käib taotluste hindamine?

Kohanemistoetuse tingimused ja kord
Kohanemistoetuse taotluste hindamisjuhend

 

Taotlemine on avatud! Perioodil aprill kuni juuni esitatud taotluste tulemused laekuvad hiljemalt septembris.

Taotlemise tähtajad 2024. aastal on:

 • 30.06.2024
 • 30.09.2024
 • 31.12.2024

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on kaasata välisriigist Eesti teadus- ja arendusasutustesse teadlasi, kes tooksid siia uusi teadmisi, täiendades seeläbi kohalikku teadus- ja arendustegevust ning tõstes selle kvaliteeti. Kohanemistoetus võimaldab nii välisriigi teadlastel kui ka välismaale siirdunud Eesti teadlasel (sh järeldoktoritel) jätkata oma teadlaskarjääri Eestis, hõlbustades Eesti teadus- ja arendustegevuse süsteemi integreerumist.

Kellele on toetus suunatud?

Toetus on suunatud Eestis positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele (vastuvõttev asutus) Eestisse saabuva teadlase palkamiseks. Toetust saab taotleda teadlasele, kes:

 • ei ole Eestis elanud ega töötanud püsivalt viimased 12 kuud. Nimetatud tingimus ei kehti teadusagentuuri poolt välja antud järeldoktori grandi (PUTJD) saajatele;
 • on taotlemise hetkeks läbinud järeldoktorantuuri või teinud võrreldaval tasemel teadustööd välismaal;
 • ei taotle taotlemise aastal ETAGi järeldoktori-, stardi- või rühmagranti ega ole märgitud (põhi)täitjana üheski stardi- või rühmagrandi taotluses.

Toetuse saamisel on vastuvõttev asutus kohustatud sõlmima teadlasega töölepingu kestvusega vähemalt 24 kuud.

Kuidas käib taotlemine?

 • Taotluste esitamine toimub aastaringselt. Esmalt tuleb vastuvõtval asutusel saata ETAGile e-kirja teel sooviavaldus aadressile etag@etag.ee vastava toetuse taotlemiseks
 • Seejärel avatakse teadlasele personaalne taotlusvorm Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS).
 • Taotluses tuleb märkida:
  • teadlase nimi
  • vastuvõttev asutus
  • teadus- ja arendustegevuse valdkond
  • teadlase CV koos selgitustega, kus on märgitud tema viimase viie aasta teadus- ja arendustegevus ning töö- ja elukoht taotlemisele eelnenud 12 kuu jooksul
  • projekti kirjeldus koos tegevus- ja ajakavaga, mida viiakse toetuse perioodil ellu vastuvõtvas asutuses ning kus on märgitud teadus- ja arendustegevus, mida on kavas Eestis teha
  • vastuvõtva asutuse kirjeldus koostööst värvatava teadlasega, kuidas integreeritakse teadlane asutusse, kuidas suhestub teadlase töö vastuvõtva asutuse strateegiliste eesmärkidega jne
  • vastuvõtva asutuse kinnitus, et sõlmitakse tööleping teadlasega tähtajatu töölepingu või kestvusega vähemalt 24 kuud., sh märgitakse selgelt ära ametikoht, millel teadlane töötama hakkab.

Kui suur on toetatav summa?

Kohanemistoetuse maht on 72 000 eurot aastas, millest ETAG katab 50% ning vastuvõtva asutuse omafinantseering on 50%. Toetuse periood on 24 kuud. Toetus sisaldab teadlase töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu vastuvõtvale asutusele.

Kuidas käib taotluste hindamine?

ETAG korraldab taotluste hindamise. Kuigi taotleda on võimalik aastaringselt, toimub menetlemine kord kvartalis, kus hinnatakse kõik eelneva kvartali jooksul laekunud taotlused. Näiteks perioodil jaanuar kuni märts laekunud taotlused vaadatakse üle aprillis. Taotlusi hindab selleks spetsiaalselt kokku pandud eksperdikomisjon kolme kriteeriumi alusel:

 1. Ellu viidava projekti kirjeldus, selle läbimõeldus, ambitsioon ja lisandväärtus valdkonnale.
 2. Teadlase pädevus ja potentsiaal, sh tema viimase viie aasta tegevus.
 3. Vastuvõtva asutuse poolne idee teadlase integreerimisest oma asutusse.

Igat kriteeriumi hinnatakse skaalal 1-5 ning taotlusi rahastatakse paremusjärjestuse alusel kuni selleks eraldatud vahendite lõppemiseni. Kõik taotlused, mille lõpphinne moodustab vähemalt 80% maksimaalset hindest (s.o. 12 punkti) kvalifitseeruvad rahastamisele. Rahastatakse paremusjärjestuse alusel kuni eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

 

Kontakt:

Allan Padar
teadlasmobiilsuse valdkonna juht
allan.padar@etag.ee
+372 5686 6722