SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetus


I taotlusvoor (05.06.2023-31.05.2024) AVATUD

I taotlusvooru infopäev toimus virtuaalselt 14. juunil 2023 kl 10:00-13.00.
Infopäeva materjalid
Infopäeva salvestus

Mis on toetuse eesmärk?                                                                                 
Mida toetatakse?
Kes saavad toetust taotleda?
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse kasutamise periood?
Mille alusel taotlusi hinnatakse?
Taotluse esitamine    

 

Sektoritevahelise mobiilsuse toetust annab välja Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetus antakse välja taotlusvoorude kaudu: 

I Taotlusvoor (05.06.2023-31.05.2024), maht 6 miljonit.

Toetuse taotlemine käib läbi 

Taotlemisvormi täitmise juhend on leitav SIIT.

Toetusmeetme kogueelarve on 29,5 miljonit, millest ca 20,5 miljonit eurot moodustab Euroopa Liidu toetus.  

Toetuse eesmärk

Tõsta töötajate sektoritevahelise liikumise kaudu teadmusalast koostööd erinevates sektorites ning soodustada koostööd Eesti teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide ning Eesti era-, avaliku- ja kolmanda sektori asutuste vahel.

Meetme eesmärk on mobiilsusskeemide läbi kaasata aastaks 2029 vähemalt 600 osalejat ning, et toetuse saanud ettevõtetes luuakse SekMo toel vähemalt 50 uut teadusuuringute valdkonna töökohta. 

Mida toetatakse?

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi mobiilsusskeeme: 

  • Töö: rakendusuuring/eksperimentaalarendus projekt

Teadlane – doktori- või magistrikraadiga isik, kes käesolevas tegevuses osalemiseks peab omama vähemalt viieaastast teadus- ja arendustegevuse alast töökogemust ning töötama taotluse esitamise hetkel töölepingu alusel positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses vähemalt 0,5 koormusega;

rakendusuuring – uurimistöö uute teadmiste saamiseks otsese eesmärgiga rakendada saadud teadmisi praktikas;

eksperimentaalarendus – süstemaatiline tegevus tootearendusprotsessi käigus, mis põhineb alus- ja rakendusuuringutest saadud teadmistel ja praktilisel kogemusel ning mille tulemusena luuakse uusi tooteid või protsesse või parendatakse olemasolevaid;

projekt – kindlaks määratud eesmärgi, tulemuse, eelarve ja piiritletud ajaraamiga tegevus, millele toetust taotletakse;

Kuidas leida teadlast? 

Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik

Adapter võrgustikul on ligipääs üle 3500+ teadlasele/spetsialistile Eestis. Läbi Adapteri saab ettevõtja kiirelt ühendust vajaliku teadlase või spetsialistiga, et leida endale koostööpartner. Selleks koosta Adapter veebilehel päring, kus kirjeldad oma vajadust võimalikult täpselt. Sinu päring jõuab võrgustikus osalevate asutuseni ja 5 tööpäeva jooksul saad päringule vastuse.

Eesti Teadusinfosüsteem - koondab teavet teadlaste, teadusasutuste ja teadusvaldkondade kohta.

  • Töö: õpe, teadusarendus, innovatsioonitegevus või tehnoloogiasiire 

Tippspetsialist – kõrge kvalifikatsiooniga era-, avaliku- või kolmanda sektori töötaja, kellel on kõrgharidus ning täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest: vähemalt 5-aastane teadus- või arendustegevuse või innovatsiooni alane töökogemus; ta juhib ettevõtet, kuulub ettevõtte juhtkonda, nõukokku vmt; ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert.

Ülikoolide loetelu leiad haridussüsteemi puudutavaid andmeid koondavast infosüsteemist
Positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused leiad siit
Institutsionaalselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoolid leiad siit

  • Töö: Doktoritöö, mis lähtub ettevõtte/asutuse jaoks olulise küsimuse lahendamisest ja seda kavandatakse koostöös ettevõtte/asutuse ja ülikooliga.

Doktorant – pärast 1. jaanuari 2022. aastat doktoriõppesse immatrikuleeritud isik, kelle doktoritöö teema on seotud tööandja (taotleja) tegevusega ning töö põhisisu on teadus- ja arendustegevus vastavalt tema individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale. 

teadmussiirdedoktorantuur – kolmepoolne koostöö era-, avaliku- või kolmanda sektori asutuse/ettevõtte, ülikooli ja doktorandi vahel, kus doktoriõppesse immatrikuleeritud doktorandil on ettevõttes, avaliku- või kolmanda sektori asutuses töö- või teenistussuhe, mille põhisisu on teadus- ja arendustegevus doktorandi doktoritöö valdkonnas ning kooskõlas tema individuaalse õppe- ja teadustöö kavaga;

Lisainfot teadmussiirdedoktorantuuri kohta leiad õppeasutuste veebilehtedelt:


Kes saavad toetust taotleda?

 • Ülikool 
 • Positiivselt evalveeritud avalik-õiguslik teadusasutus 
 • Positiivselt evalveeritud riigi teadus- ja arendusasutus 
 • Institutsionaalselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoo

 • Erasektor: Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik (sh positiivselt evalveeritud eraõiguslik TA asutus ning tehnoloogia arenduskeskus)
 • Avalik sektor: riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus

! Toetust ei saa taotleda positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslik TA asutus ega ülikool. 

Toetust ei anta projektile, kus esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • Tegevuse 1, 2 ja 3 projekti raames tööle võetav isik, tema abikaasa, tööle võetava isiku vanem, tema vanavanem või tema abikaasa vanem ning tööle võetava isiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas tööle võetava isiku laps ja lapselaps, on toetust taotlevas asutuses omanik või kuulub toetust taotleva asutuse juhtorganisse; 
 • Tegevus 1 elluviimiseks on toetuse taotlejaks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse asutaja või juhatuse liige või isik, kes omab nendes osalust või on toetust taotleva asutuse rahastaja; 
 • Tegevuse 1 ja 2 elluviimiseks projekti raames tööle võetav isik on toetust taotlevas asutuses taotluse esitamise kuupäevale eelnenud aasta jooksul teinud asutusele tööd töölepingu, töövõtu- või käsunduslepingu alusel üle kolme kuu. 
 • Tegevuse 3 elluviimiseks projekti raames tööle võetav isik on immatrikuleeritud doktoriõppesse enne 1. jaanuari 2022. aastat. 

 


Kui suur on toetus?

Projekti abikõlbulike kulude arvutamise aluseks võetakse tööjõukulude kuupõhine ühikuhind: 

Täiskoormusel töötava teadlaste kohta 4171 eurot, millele lisandub 40% (1668 eurot) muude abikõlbulike kulude katmiseks. 

Teadlasel on õigus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga, minimaalselt 0,5 koormusega. Sellisel juhul hüvitatakse selle osakaal ühikuhinnast vastavalt töökoormusele.

Toetusmäär on sõltuvalt asutuse suurusest ja läbiviidava uuringu tüübist 25-70% ulatuses uurimisprojekti abikõlbulikest kuludest.

Ettevõtte suurus Väikeettevõte


50 töötajat ning aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot

Keskmise suurusega ettevõte

50-250 töötajat ning aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot

Suurettevõte


Rohkem kui 250 töötajat ning aastakäive ületab 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot

Rakendusuuringute toetuse piirmäär
70% 60% 50%
Tootearenduse toetuse piirmäär
45% 35% 25%

Kui palgatava isiku töö sisuks toetuse saaja juures on nii rakendusuuring kui ka eksperimentaalarendus, on toetuse määra arvutamise aluseks tehtavate tööde proportsioon vastavalt taotluses esitatud informatsioonile.

Tippspetsialisti tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 4171 eurot, millele lisandub 40% (1668 eurot) muude abikõlbulike kulude katmiseks. Taotletava toetuse piirmäär on kuni 85% abikõlblikest kuludest (taotleja omafinantseering vähemalt 15%).

Teadmussiirdedoktorandi tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 2651 eurot, millele lisandub 40% (1060 eurot) muude abikõlbulike kulude katmiseks. Toetuse piirmäär on kuni 70% abikõlblikest kuludest (taotleja omafinantseering on vähemalt 30%).  Osalise tööajaga töö korral hüvitatakse selle osakaal ühikuhinnast vastavalt tööajale, nt kui töökoormus on 0,5, siis arvestatakse ühikuhinnast proportsionaalselt 50%.


Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Tegevus 1. – minimaalselt  3 kuud ja maksimaalselt 2 aastat 
Tegevus 2. minimaalselt  3 kuud ja maksimaalselt 2 aastat
Tegevus 3.  – 1,0 koormuse korral max 48 kuud, osakoormuse korral max 72 kuud 

! kõik projektid peavad lõppema hiljemalt 31.08.2029. 

Millal saab toetust taotleda?

 • I Taotlusvoor (05.06.2023-31.05.2024), maht 6 miljonit 

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kas taotlusvooru eelarve ammendumisel, toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel (sõltuvalt sellest, kumb tingimus ajaliselt varem saabub) või ekspertkomisjoni ettepanekul.  

Toetuse taotlemine käib läbi RTK e-toetuste infosüsteemi. 

Mille alusel taotlusi hinnatakse?

Nõuetele vastavat taotlust hindab RTK, kaasates vajadusel sõltumatuid eksperte. Taotluse läbi vaatamiseks, hindamiseks ja otsuse langetamiseks võib kuluda kuni 60 tööpäeva taotluse esitamisest. Hindamisjuhend on leitav SIIT.  

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest valikukriteeriumitest: 

 • projekti vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele ja seos nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga; 
 • projekti kooskõla TAIE arengukavaga ning mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele; 
 • projekti teaduslik-tehniline tase, sealhulgas selle kvaliteet ja metoodika, teadlas(t)e võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava vastavus projekti eesmärkide täitmisele;
 • projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus taotleja vajadustele, taotleja motivatsioon teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, taotleja võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, taotleja omafinantseeringu tasumise suutlikkus ning projekti kuluefektiivsus kehtestatud ühikuhinna alusel; 
 • projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega seotud horisontaalsete põhimõtetega – sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, ligipääsetavus, regionaalareng ning keskkond ja kliima. 

Projekti vastavust teadus- ja arendustegevuse tunnustele ning seose olemasolu nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga hinnatakse skaalal jah/ei. Punktides 2–5 nimetatud valikukriteeriumide lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane) punkti. Hinded võib anda sammuga 0,5 punkti. Hindamiskomisjonil on õigus anda 5. kriteeriumile täiendavalt 0,5 punkti, kui taotleja on Äriregistri andmetel registreeritud väljapoole Harju või Tartu maakonda.  

Kõigi valikukriteeriumite hinnetele on kehtestatud lävendid. Kriteeriumite kaalud ja lävendid on kirjas hindamisjuhendis. Rahastamisele kuulvad taotlused peavad ületama kõigile valikukriteeriumitele kehtestatud lävendid. Taotlused, mis ei ületa vähemalt ühe valikukriteeriumi lävendit, jäävad rahastamata. 

Tegevuste nõuetele vastavaks tunnistatud projektide taotluste valikukriteeriumid jah/ei skaalal on järgmised: 

 • projekti eesmärk ja vajalikkuse põhjendatus, sealhulgas välja toodud seosed nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga ja lisandväärtus teadus- ja arendus- ja/või innovatsioonitegevusele; 
 • projekti kooskõla TAIE arengukavaga ning mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele; 
 • palgatava tippspetsialisti varasem töökogemus ja tema suutlikkus projekti ellu viia, sealhulgas tegevuste ajakava; 
 • projekti kuluefektiivsus kehtestatud ühikuhinna alusel; 
 • projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega seotud horisontaalsete põhimõtetega – sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, ligipääsetavus, regionaalareng ning keskkond ja kliima. 

Rahuldatakse kõik taotlused, mis vastavad nimetatud asjakohastele kriteeriumidele kuni eelarve ammendumiseni. 

Tegevuste nõuetele vastavaks tunnistatud projektide taotluste valikukriteeriumid jah/ei skaalal on järgmised:

 • projekti eesmärk ja vajalikkuse põhjendatus, sealhulgas välja toodud seosed nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga;
 • projekti kooskõla TAIE arengukavaga ning mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele;
 •  toetuse saaja suutlikkus projekti ellu viia, sealhulgas doktorandi doktoritöö kavand või uurimistöö projekt ja selle seotus ettevõtte vajadustega, tegevuste ajakava, andmed doktoriõppesse immatrikuleerimise kohta või ülikooli nõusolek doktorandi immatrikuleerimise kohta või nõusolek avada konkurss vastavale teemale koostöös toetuse taotlejaga;
 • projekti kuluefektiivsus kehtestatud ühikuhinna alusel;
 • projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega seotud horisontaalsete põhimõtetega – sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, ligipääsetavus, regionaalareng ning keskkond ja kliima. 

Rahuldatakse kõik taotlused, mis vastavad nimetatud asjakohastele kriteeriumidele kuni eelarve ammendumiseni. 

Viited

Koostööpäevad

Eesti Teadusagentuur, EAS ja Startup Estonia on korraldanud seitse ettevõtjate ja teadlaste vahelist SekMo koostööpäeva. Koostööpäeval viiakse läbi lühivestlused ehk nö “kiirkohtingud”, mille jooksul saavad nii ettevõtja kui ka teadlane tutvustada teineteisele enda uurimisteemat või -probleemi ning sobivusel näidata üles huvi koostööks.

Esimene  koostööpäev toimus 24. märtsil 2022 Tallinnas, energeetika ja keemia teemadel.
Teine koostööpäev toimus 12. mail 2022 Tartus, loomemajanduse teemadel.
Kolmas koostööpäev toimus 31. mail 2022 Tallinnas, tehisintellekti, robootika ja IKT teemadel.
Neljas koostööpäev toimus sTARTUp Dayl 25. augustil.
Viies koostööpäev toimus puidutööstuse teemadel 18. oktoobril 2022 Tartus.
Kuues koostööpäev toimus meditsiini ja tervise teemadel 10. novembril 2022 Tartus.
Seitsmes koostööpäev toimus metalli ja masinaehituse teemadel 10. jaanuaril 2023 Tallinnas.

Taotluse esitamine 

Taotluse esitamise tingimused ja täpsema info leiadSIIT. 

SA Eesti Teadusagentuuri roll meetmes on teha teavitustööd (sh tutvustada sektoritevahelise mobiilsuse toetuse taotlemise võimalusi sihtrühmadele), nõustada ja vajadusel vahendada läbirääkimisi ning viia kokku era- ja avaliku sektori asutusi ja teadlasi ning teha muid tegevusi, mis aitavad kaasa koostööprojektide loomisele ning teadmussiirdele. Neid tegevusi viime ellu koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS). 

Kontakt ja lisainfo:

Kaidi Rekker
Nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant
5380 5900
kaidi.rekker@etag.ee