ERC grandi taotlemise toetus

ERG grandi toetuse taotlemise ja menetlemise kord

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab teadlasi, kes on ERC alustava teadlase, iseseisva teadlase, kogenud teadlase või sünergia grandikonkurssidel jõudnud teise vooru, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastusest ilma jäänud. Pakume neile võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning oma taotlust täiendada, et see taasesitada ERC grandi taotlusvoorus.

Tegevuse eesmärk on suurendada ERC grandi hoidjate arvu Eestis, kuna ERC grandid on teadusmaailmas ühed hinnatumad ning seni on Eesti teadlaste edukus nende taotlemisel olnud madal. Mida rohkem on Eestis rahvusvaheliste kõrgetasemeliste grantide hoidjaid, seda atraktiivsem on Eesti teadusriigina ning seda edukam on Euroopa horisont algatustes osalemine.

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

Kulude hüvitamiseks tuleb asutusega töösuhtes oleval teadlasel osaleda ERC grandi konkursil ning saada hindamisel hindeks A, samas siiski Euroopa Teadusnõukogu poolset rahastust saamata. Seejärel tuleb teadlasel esitada vastaval vormil Eesti Teadusagentuurile taotlus läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). Taotlus peab sisaldama andmeid eesmärgi, tulemuste, eelarve ja ajakava kohta. Samuti tuleb taotluses näidata kuidas panustab projekt nutika spetsialiseerumise valdkondadesse. Rahastatakse vaid neid projekte, mis panustavad nutika spetsialiseerumise valdkondadesse.

Eesti nutika spetsialiseerumise valdkonnad on ettevõtluse ja majandusliku potentsiaaliga Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava) fookusvaldkonnad, milleks on: 1) digilahendused igas eluvaldkonnas; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) kohalike ressursside väärindamine; 4) nutikad ja kestlikud energialahendused. Taotluses tuleb selgelt näidata, millisesse valdkonda projekt panustab ja kuidas.

Nutika spetsialiseerumise valdkondade kohta on võimalik täpsemalt lugeda TAIE fookusvaldkondi ja teekaarte tutvustaval lehel.

Kui suur on toetus ja kui pikaks ajaks on see mõeldud?

Kulud huvitatakse ühikuhinna alusel ning sõltub samal ajal välja antavatest riigieelarvelistest personaalsete uurimistoetuste määradest. 2023. aastal on toetussumma 110 000 eurot aastas, millest toetus on 86% ehk 94 600 eurot ning 14% ehk 15 400 omafinantseering (projekti otsesed kulud 88 000 eurot, kaudsed kulud 22 000 eurot).

Kuusid hüvitatakse kuni 1,5 aasta jooksul ühe projekti kohta.

Millal tegevused toimuvad?

Tegevuste elluviimine toimub jooksvalt, vastavalt ERC grandi konkursside tulemuste saabumisele.

 

Kontakt:

Allan Padar
teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee