ERC grandi taotlemise toetus

ERC grandi toetuse taotlemise ja menetlemise kord

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab teadlasi, kes on ERC alustava teadlase, iseseisva teadlase, kogenud teadlase või sünergia grandikonkurssidel jõudnud teise vooru, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastusest ilma jäänud. Pakume neile võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning oma taotlust täiendada, et see taasesitada ERC grandi taotlusvoorus.

Tegevuse eesmärk on suurendada ERC grandi hoidjate arvu Eestis, kuna ERC grandid on teadusmaailmas ühed hinnatumad ning seni on Eesti teadlaste edukus nende taotlemisel olnud madal. Mida rohkem on Eestis rahvusvaheliste kõrgetasemeliste grantide hoidjaid, seda atraktiivsem on Eesti teadusriigina ning seda edukam on Euroopa horisont algatustes osalemine.

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

Kulude hüvitamiseks tuleb teadlasel osaleda ERC grandi konkursil ning saada hindamisel hindeks A, samas siiski Euroopa Teadusnõukogu poolset rahastust saamata. Seejärel tuleb asutuse ja teadlase koostöös esitada vastaval vormil Eesti Teadusagentuurile taotlus läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). Taotlus peab sisaldama andmeid eesmärgi, tulemuste, mõju, eelarve ja ajakava kohta. Lisaks veel projekti seos mitterahastatud ERC grandi taotlusega ning uue ERC grandi ettevalmistamisega, sh millist tüüpi ERC granti taotleda soovitakse Kuigi toetust saab taotleda kõikide valdkondade projektide jaoks, siis tuleb taotluses näidata kuidas panustab projekt TAIE arengukava fookusvaldkondadesse.

TAIE arengukava fookusvaldkonnad on Eesti arenguvajaduste ja -võimaluste täitmisele panustavad riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostöös eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad. Nendeks on: 1) digilahendused igas eluvaldkonnas; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) kohalike ressursside väärindamine; 4) nutikad ja kestlikud energialahendused; 5) elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum. Taotluses tuleb selgelt näidata, millisesse valdkonda projekt panustab ja kuidas.

TAIE fookusvaldkondade kohta on võimalik täpsemalt lugeda TAIE fookusvaldkondi ja teekaarte tutvustaval lehel.

Kui suur on toetus ja kui pikaks ajaks on see mõeldud?

Kulud huvitatakse ühikuhinna alusel ning sõltub samal ajal välja antavatest riigieelarvelistest personaalsete uurimistoetuste määradest. 2024. aastal on toetussumma 110 000 eurot aastas, millest toetus on 86,59% ehk 95 249 eurot ning 13,41% ehk 14 751 omafinantseering (projekti otsesed kulud on 88 000 eurot ning kaudsed kulud 22 000 eurot).

Kuusid hüvitatakse kuni 1,5 aasta jooksul ühe projekti kohta, kuid mitte kauem kui ERC projekti alguseni, juhul kui kordustaotlus saab positiivse rahastusotsuse.

Millal tegevused toimuvad?

Taotluste esitamine toimub jooksvalt aasta läbi, vastavalt ERC grandi konkursside tulemuste saabumisele. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul alates ametlikust ERC hindamistulemuse avaldamisest.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grantidest on võimalik täpsemalt lugeda siit.

 

Kontakt:

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee