ERC grandi taotlemise toetused

ERC grandi toetuse taotlemise ja menetlemise kord

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab teadlasi, kes on ERC alustava teadlase, iseseisva teadlase, kogenud teadlase või sünergia grandikonkurssidel jõudnud teise vooru (sünergia grandi puhul jõudnud kolmandasse hindamisvooru), kuid jäänud Euroopa Teadusnõukogu rahastusest ilma. Pakume neile teadlastele võimalust jätkata oma teadustööd Eestis ning oma taotlust täiendada, et see taasesitada järgnevates ERC grandi taotlusvoorudes.

Tegevuse eesmärk on suurendada ERC grandi hoidjate arvu Eestis, kuna ERC grandid on teadusmaailmas ühed hinnatumad ning seni on Eesti teadlaste edukus nende taotlemisel olnud madal. Mida rohkem on Eestis rahvusvaheliste kõrgetasemeliste grantide hoidjaid, seda atraktiivsem on Eesti teadusriigina ning seda edukam on Euroopa horisont algatustes osalemine.

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

Kulude hüvitamiseks tuleb teadlasel osaleda ERC grandi konkursil ning saada hindamisel hindeks A, samas siiski Euroopa Teadusnõukogu poolset rahastust saamata. Seejärel tuleb asutuse ja teadlase koostöös esitada vastaval vormil Eesti Teadusagentuurile taotlus läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). Taotlus peab sisaldama andmeid eesmärgi, tulemuste, mõju, eelarve ja ajakava kohta. Lisaks veel  projekti seos mitterahastatud ERC grandi taotlusega ning uue ERC grandi ettevalmistamisega, sh millist tüüpi ERC granti taotleda soovitakse. Kuigi toetust saab taotleda kõikide valdkondade projektide jaoks, siis tuleb taotluses näidata kuidas panustab projekt TAIE arengukava fookusvaldkondadesse.

TAIE arengukava fookusvaldkonnad on Eesti arenguvajaduste ja -võimaluste täitmisele panustavad riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostöös eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad. Nendeks on: 1) digilahendused igas eluvaldkonnas; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) kohalike ressursside väärindamine; 4) nutikad ja kestlikud energialahendused; 5) elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum. Taotluses tuleb selgelt näidata, millisesse valdkonda projekt panustab ja kuidas.

TAIE fookusvaldkondade kohta on võimalik täpsemalt lugeda TAIE fookusvaldkondi ja teekaarte tutvustaval lehel.

Kui suur on toetus ja kui pikaks ajaks on see mõeldud?

Kulud huvitatakse ühikuhinna alusel ning sõltub samal ajal välja antavatest riigieelarvelistest personaalsete uurimistoetuste määradest. 2024. aastal on toetussumma 110 000 eurot aastas, millest toetus on 86,58% ehk 95 238 eurot ning 13,42% ehk 14 762 omafinantseering (projekti otsesed kulud on 88 000 eurot ning kaudsed kulud 22 000 eurot).

Kuusid hüvitatakse kuni 1,5 aasta jooksul ühe projekti kohta, kuid mitte kauem kui ERC projekti alguseni, juhul kui kordustaotlus saab positiivse rahastusotsuse.

Millal tegevused toimuvad?

Taotluste esitamine toimub jooksvalt aasta läbi, vastavalt ERC grandi konkursside tulemuste saabumisele. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul alates ametlikust ERC hindamistulemuse avaldamisest.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grantidest on võimalik täpsemalt lugeda siit.

Kontakt:

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee

Mis on toetuse eesmärk?

Tegevuse eesmärgiks on teadlaste toetamine Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandi taotlemisel, pakkudes võimalust saada tuge rahvusvahelistelt ekspertidelt, kes juhendavad ja nõustavad ERC grandi taotlejaid.

ERC mentorlusinitsiatiiv on Euroopa Teadusnõukogu algatus, mille eesmärgiks on kaasata rahvusvahelisi mentoreid, et toetada teadlasi ERC grandi taotlemisel. Täpsemalt on võimalik ERC grantidest lugeda siit (link).

Kes saab toetust taotleda?

Toetus võimaldab hüvitada ERC mentorlusinitsiatiivis osalevate mentorite kulusid.

Toetust võib taotleda teadlasele, kes on:

  • koostanud ERC grandi taotluse ja soovib saada sellele mentorilt tagasisidet;
  • esitanud ERC grandi taotluse, pääsenud intervjuuvooru ning soovib korraldada harjutusintervjuud.

Kui suur on toetatav summa?

ETAG tasub mentorlusinitsiatiivis osalenud mentori tasu 500 € ulatuses.

Kuidas käib taotlemine?

  • Taotluse esitamine toimub jooksvalt kogu aasta.
  • Teadusasutus esitab hiljemalt kolm nädalat enne ERC grandi esitamise tähtaega või enne ERC intervjuu toimumist Eesti Teadusagentuurile (ETAG) sooviavalduse, misjärel ETAG annab taotlejale nimekirja võimalikest mentoritest.
  • Mentor ja teadlane lepivad omavahel kokku mentorlusinitsiatiivis ning esitavad vastava info ETAG-le, misjärel ETAG avab Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) taotlusvormi.
  • ETAG kontrollib ETIS-s laekunud taotlust ning taotluse rahuldamise korral sõlmib mentoriga käsunduslepingu ja hüvitab mentori tasu.

ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlus esitatakse ETIS-e vastaval vormil.

Mentorlusinitsiatiivis osalemise tingimused ja kord

 

Kontakt:

Margus Harak
vanemkonsultant
Tel 731 7343
margus.harak@etag.ee

Mis on toetuse eesmärk?

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) intervjuukoolitus on mõeldud ERC grandi taotlusvoorus intervjuuvooru pääsenud taotlejale, mille eesmärgiks on tõsta ERC grandi taotlejate edukusmäära läbi spetsiifilise intervjuul vajalike teadmiste ja oskuste arendamise.

Täpsemalt on võimalik ERC grantidest lugeda siit (link).

Kes saab toetust taotleda?

Toetust võib taotleda teadlasele, kes on esitanud ERC grandi taotluse ja pääsenud intervjuuvooru ning on läbinud ERC intervjuukoolituse ERC taotluste hindamise ekspertiisi omava koolitusasutuse või koolitaja juures.

ERC intervjuukoolitus peab toimuma käimasoleva ERC taotlusvooru raames.

Kui suur on toetatav summa?

Toetus võimaldab hüvitada ERC intervjuukoolitusel osalemise kulud. Asutus saab taotleda ühe ERC intervjuukoolituses osalemise kohta kulude hüvitamist kuni 500 € ulatuses.

Hüvitatavateks kuludeks võivad olla:

  • koolitusel osalemise kulu, sh koolitaja tasu;
  • koolitusega seotud lähetuskulud (majutus- ja reisikulu, reisikindlustus ja päevaraha välislähetuse puhul), välja arvatud Eestisisene lähetus.

Kuidas käib taotlemine?

Koolitused toimuvad vastavalt vajadusele, siis kui selgub, millised teadlased on ERC grandi taotluste hindamisel intervjuuvooru jõudnud. ERC intervjuukoolituse toetuse taotlemine toimub jooksvalt ning kulude hüvitamise põhimõttel.

ERC intervjuukoolitusel osalemisega seotud toetuse taotlemiseks esitab asutus hiljemalt üks kuu pärast intervjuukoolituse toimumist ETAG-ile ette antud vormil kuluhüvitisnõude, koos asjaomaste maksedokumentide koopiatega, aadressile etag@etag.ee. Kulude hüvitamise taotlusele tuleb lisafailina lisada ametlik ERC intervjuukutse.

Lisamaterjal:

 

Kontakt:
Margus Harak
vanemkonsultant
Tel 731 7343
margus.harak@etag.ee

 

ERC grandi taotlemise toetuse kontakt:

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee

 

ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse kontakt:

Margus Harak
vanemkonsultant
Tel 731 7343
margus.harak@etag.ee