TeaMe 2010-2017

Saatesarja Rakett 69 II hooaja võistlejad Mats Mikkor, Timothy Henry Charles Tamm ning Madis Ollikainen.
Foto: Kaspar Kaljas

TeaMe oli Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav loodus-, täppis- ja tehnikateaduseid ning tehnoloogiat populariseeriv programm. Programmi nimi tuletati sõnadest Teadus, Meedia ja Meie – need olid osapooled, kes sellest programmist kasu pidid saama.

Programmi sihtgrupiks oli kogu Eesti elanikkond, eriti pöörati tähelepanu 14–26-aastastele noortele.

TeaMe programmil oli kolm laiemat eesmärki:

  • Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu
  • Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi
  • Levitada täppis- ja loodusteaduslikku mõtteviisi, tuua teadus inimestele lähemale ja meedias nähtavamale

Tegevused võis jaotada kolmeks: teaduse ja tehnoloogia teemaliste telesaadete ja neid toetava meediakajastuse tellimine; teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamine ning uute  loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna õppematerjalide väljatöötamine üldhariduskoolile.

Programmi kogumaht oli ligi 3,34 miljonit eurot.

Programmi elluviijaks oli sihtasutuse Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerimise osakond. Enamik programmi tegevusi viidi läbi hangetena. Teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamist koordineeris Eesti Rahvusringhääling (ERR), kes oli programmi partneriks. ERR tegevuste maht programmi jooksul oli 312 214 eurot, millest 38% moodustas partneri omapanus. Täpsem info programmi partneri tegevusest leheküljelt ERR novaator

TeaMe programmi toel loodi teaduse populariseerimise portaal www.miks.ee ja koostati õppekomplektid üldhariduskoolide valikkursustele

TeaMe programm loodi „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva „Inimressursi arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” rakendamiseks.

TeaMe programmi tekst  kinnitati haridus- ja teadusministri käskkirjaga 17. juulil 2009. a nr 697, muudeti 14. november 2013. a käskkirjaga nr 504.

Lisainfo: etag@etag.ee