Visioon ja missioon

TeaMe programmi visioon ja missioon

Teaduse populariseerimine oli TeaMe programmi kontekstis tegevus, mille eesmärgiks oli:

 • Uudishimu ergutamine ja suunamine
 • Teadmiste tutvustamine ja väärtustamine
 • Loodusteadusliku kirjaoskuse ja kriitilise mõtlemise arendamine
 • Maailmapildi avardamine
 • Teaduse ja selle rakendamise kui tegevuse ja eneseteostuse viisi tutvustamine, sh Eesti sellealaste võimaluste tutvustamine
 • Teadlase ja inseneri elukutsete väärtustamine nii üldhariduses, akadeemilises sfääris kui ettevõtluses
 • Teaduseteemaliste dialoogide algatamine ühiskonnas
 • Ettevõtliku vaimu ergutamine teadussaavutuste rakendamisel

Programmi raames mõistsime populariseerimist kui kahesuunalist tegevust ehk dialoogi.

VISIOON

Hea arengukeskkond inimestele, kes loovad loodus- ja täppisteaduse alaseid teadmisi ja oskusi kasutades jätkusuutliku ja tasakaalustatud ühiskonna.

Programmi raames mõistsime jätkusuutlikkust ja tasakaalustatust säästva arengu kontekstis, kus samaaegselt arvestatakse nii looduskeskkonna, ühiskonna kui majanduse arengueesmärke, et teadmiste parema kasutamise teel tagada nii meie kui meie järeltulijate elukvaliteedi paranemine.

MISSIOON

Programmi tegevused olid:

  1. Loodus- ja täppisteaduste populariseerimine
   1.1 Loodus- ja täppisteaduste valdkonna maine tõstmine ning teadlase ja inseneri elukutse atraktiivsuse tõstmine eriti noorte hulgas.
   1.2 Teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamine Eestis
   1.3 Teadusinfo uuringu teostamine
   1.4 Teadus-ja tehnoloogiaalaste populaarsete teadmiste ning loodusteadusliku mõtteviisi levitamine meedias.
  2. Üldhariduskooli õppesisu täiendamine ja värskendamine
   2.1 Uute üldhariduskooli loodus- ja täppisteaduste alaste õppematerjalide väljatöötamine
   2.2 Uute loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadmisi integreerivate sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna gümnaasiumi õppematerjalide väljatöötamine
   2.3 Loodud õppematerjalide ja valikkursuste kvaliteedi hindamine ja teavitamine