TeRaS

TeRaS programmiga muudeti teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi. Uurimistoetuste jagamiseks ja sellega seotud asjaajamise korraldamiseks loodi SA Eesti Teadusagentuur.

Programmi kaudu arendati välja võimekus 01.03.2012. jõustunud “Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses” ette nähtud uute ülesannete täitmiseks. Neiks oli eelkõige erinevate finantsinstrumentide kasutamise tulemuslikkuse ja ühiskondliku mõju analüüs, samuti teadusliku teabe avaliku kättesaadavuse ning intellektuaalomandi tekkimise ja kasutamise järgimine ja analüüs. Programmi käigus töötati välja uued uurimistoetuste taotluste vastuvõtmise, menetlemise, hindamise ja rahastamise otsustamise põhimõtted.

Loodi nimetatud ülesannete täitmist võimaldavad töökeskkonnad ETIS-e veebikeskkonda ning võeti need ka kasutusse.

Parema teaduse rahastamise ja teaduspoliitika saavutamiseks, viidi läbi uuringuid ja analüüse. Saadud tulemustest lähtuvalt kavandatakse uusi teaduspoliitilisi otsuseid. Teadus- ja arendusasutuste töö ning töökorralduse võimekuse tõstmiseks toetati vajalike muudatuste käivitamist ja väljaarendamist.

Programm loodi „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine“ meetme „Eesti teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine“ rakendamiseks.

Programmi alused:

  • „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 12 lõige 4 ja § 20 lõige 1;
  • Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 “Teadmistepõhine Eesti”;
  • “Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 01.01.2012 redaktsioon”.

Programmi rakendusasutuseks oli haridus- ja teadusministeerium, rakendusüksuseks SA Archimedes ning elluviijaks SA Eesti Teadusagentuur.

Programmi abikõlblikkuse periood oli 01.01.2012 kuni 31.10.2015.