Norra toetused 2013-2017

 

 

 

Norra-Eesti teaduskoostöö projektide tulemused

Norra-Eesti teaduskoostöö programmi taotlusvooru tulemused

ETAGi juhatuse esimees Andres Koppel allkirjastas 3. septembril 2013.a. Norra-Eesti teaduskoostöö projektitoetuste määramise käskkirja. Vastavalt 6.-7. augustil 2013. a toimunud Norra-Eesti teaduskoostöö programmi juhtkomitee* soovitusele kuulusid rahastamisele järgmised projektid:

Nr Valdkond Vastutav täitja Asutus Norra partner-asutus(ed) Projekti nimetus Rahastamine programmist
EMP180 Ühiskonna-teadused ja kultuur Risto Kalervo Näätänen Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja   haridusteaduskond University of Bergen Keele- ja kuulmisinfo töötluse uurimine auditoorses ajukoores 121 868 €
EMP151 Ühiskonna-teadused ja kultuur Timo Maran Tartu Ülikool,   Filosoofiateaduskond University of Stavanger Loomad muutuvates keskkondades: Kultuuriline vahendatus ja semiootiline analüüs 192 552 €
EMP133 Loodus-teadused ja tehnika Vitaly Skachek Tartu Ülikool,   Matemaatika-informaatikateaduskond University of Bergen Uudsed analüüsi- ja disainitööriistad madala tihedusega paarsuskontrollikoodidele 284 468 €
EMP205 Ühiskonna-teadused ja kultuur Karin Sein Tartu Ülikool, Õigusteaduskond University of Oslo Tarbijakrediidi aktuaalsed probleemid Eestis ja Norras 141 860 €
EMP171 Bio- ja keskkonna-teadused Priit Väljamäe Tartu Ülikool, Loodus- ja   tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut Norwegian University of Life   Sciences Ensüümide protsessiivsuse roll   tõrksate polüsahhariidide lagundamises 185 592 €
EMP230 Loodus-teadused ja tehnika Aleksander Kartušinski Tallinna Tehnikaülikool,   Matemaatika-loodusteaduskond University of Bergen Kahefaasiliste kanal-vooluste   modelleerimine DNS ja 3D Reynoldsi nihkepingete meetoditega, arvestades   osakestevahelisi põrkeid ja võimalikud rakendused 193 478 €
EMP181 Tervise-uuringud Tambet Teesalu Tartu Ülikool, Arstiteaduskond University of Bergen Glioomi tüvirakkudega seonduvad vähkipenetreerivad peptiidid 285 000 €
EMP264 Ühiskonna-teadused ja kultuur Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikool,   Sotsiaalteaduskond University of Oslo
Hedmark University College
Kuidas seletada poliitika   muutusi: finants- ja fiskaalbürokraatia Läänemere regioonis 251 750 €
EMP138 Ühiskonna-teadused ja kultuur Raivo Vetik Tallinna Ülikool, Riigiteaduste   Instituut University of Bergen Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed 237 500 €
EMP160 Ühiskonna-teadused ja kultuur Heiki-Jaan Kaalep Tartu Ülikool,   Matemaatika-informaatikateaduskond University of Tromsø Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia 217 930 €
EMP265 Bio- ja keskkonna-teadused Leho Tedersoo Tartu Ülikool, Loodus- ja   tehnoloogiateaduskond University of Oslo Arktika seenestiku määramine   elurikkuse informaatika vahenditega 300 000 €
EMP128 Tervise-uuringud Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikool,   Matemaatika-loodusteaduskond University of Bergen Sünaptilise plastilisuse   võtmegeenide BDNF ja Arc aktiivsusest sõltuv regulatsioon 300 000 €
EMP162 Bio- ja keskkonna-teadused Rein Drenkhan Eesti Maaülikool, metsandus- ja   maaehitusinstituut Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) Invasiivsete metsapatogeenide   DNA-l põhinev varajane diagnostika ning patogeenide võimalik levikutee Põhja-Euroopasse 246 335 €

 

Norra-Eesti teaduskoostöö programmi info Finantsmehhanismide Kantselei kodulehel 

* koosolekul osalenud juhtkomitee liikmed:

Knut Alfsen – CICERO, teadusvaldkonna juhataja
Karen Gammelgaard – Oslo Ülikool, professor
Irina Hussainova – Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur
Margus Lember (juhtkomitee esimees) – Tartu Ülikool, professor
Andres Merits – Tartu Ülikool, professor

Taotluste retsenseerimisel osalenud eksperdid

Täpsem informatsioon:

Katrin Piller
katrin.piller@etag.ee