ERMOS 2010-2015

 

 

Programm ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme)

 

ERMOS loodi eesmärgiga arendada ja mitmekesistada Eesti teadlaspotentsiaali rahvusvahelise teadlasmobiilsuse ja kogemuste vahetamise kaudu ning seeläbi elavdada rahvusvahelist teadmistevahetust ja toetada noorte teadlaste teadlaskarjääri kujunemist, ERMOSt kaasrahastab Euroopa Liit 7RP Marie Curie COFUND skeemi raames. 7. raamprogrammi INIMESED programmi COFUND meetme kaasabil rahastatavate grantidega võimaldatakse noorteadlastel sulanduda akadeemilisse maailma, jätkates oma valdkonnas töötamist Eesti teadus- ja arendusasutuses.

Järeldoktori grandi taotlemise peamised nõudmised olid:

  • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mis oli saadud kuni viis aastat enne taotletava järeldoktori grandi algust ja doktorikraadi pole omandanud samas teadus- ja arendusasutuses, kuhu tööle asumiseks järeldoktori granti taotletakse;
  • järeldoktori granti võivad taotleda isikud, kelle tööleasumisega kaasneb ümberasumine Eestisse ning kes ei ole taotluste esitamise tähtajale eelneva kolme aasta jooksul elanud või töötanud (sh õppinud) Eestis kauem kui 12 kuud;
  • taotlus esitatati inglise keeles läbi infosüsteemi ETIS;
  • järeldoktori granti sai taotleda kaheks või kolmeks aastaks (kaheaastastel grantidel oli pikendamisvõimalus).

Uurimisprojekti täitmiseks välismaalt Eestisse kolivatele järeldoktoritele maksti ümberasumistoetust; vastuvõtvale asutusele maksti töötasu ja teadustöö summade pealt 5% üldkululõivu.

Programmi raames toimus kolm taotlusvooru ja grandi said 45 noorteadlast 20 erinevast riigist. Taoltusvoor oli avatud kõigile teadlastele ükskõik millisest riigist ja valdkonnast ning neil oli vaba valik leida endale sobivaim juhendaja ja teadus-arendusasutus.

I voor, taotluste esitamise tähtaeg 27.04.2010

II voor, taotluste esitamise tähtaeg 02.03.2011

II voor, taotluste esitamise tähtaeg 25.01.2012

 

ERMOS juhend (eesti keeles)

ERMOS guidelines (in English)

ERMOS järeldoktorite hindamisjuhend (eesti keeles)

ERMOSPostDoc evaluation guidelines (in English)