KESTA

Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm KESTA

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Keskkonnatehnoloogia teadus-  ja arendustegevuse toetamine“ (haridus- ja teadusministri 1. aprill 2011 a. määrus nr 13) programm „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm (KESTA)“ (haridus- ja teadusministri 1. novembri 2011. a käskkiri nr 161).

Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm keskendus teaduspõhisele keskkonnariskide analüüsile ja ennetamisele ning säästvate tehnoloogiate arendamisele. Programmis rakenduvad projektid käsitlesid näiteks ökosüsteemide aineringete ja elurikkuse seisundi rakendusuuringuid, innovatiivseid keskkonnatehnoloogilisi lahendusi ning Eesti keskkonnaohtusid hõlmavat riskianalüüsi.

Programmi eesmärgid olid:
1. saavutada keskkonnakaitse ja -tehnoloogia prioriteetsetes valdkondades tulemused, mis võimaldaksid anda riigile adekvaatset teaduslikult põhjendatud informatsiooni, mida saab rakendada otsustusprotsessides ja poliitikakujundusel;
2. tagada sidusus ja teaduslik tugi Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objektide terviklikul väljaarendamisel;
3. analüüsida riiklike ja akadeemiliste keskkonna-infosüsteemide sidusust eesmärgiga toetada elurikkuse informaatika ning kliima- ja keskkonnamuutuste uuringuid;
4. töötada välja teaduspõhised prognoosid kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks

Programmi partneriteks olid Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Observatoorium, Eesti Biokeskus, Cybernetica AS.

Programmi rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Partnerite poolt läbiviidud projektid:

Tegevus 1 Rakendusuuringute arendamine keskkonnakaitse ja -tehnoloogia prioriteetsetes suundades.

  • Looduskaitse rakendusuuringud (LOORA)
  • Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)
  • Bioloogiliselt raskesti lagunevate ainete kõrvaldamine reoveest füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste meetoditega vesikeskkonna saastekoormuse vähendamiseks (CHEMBIO)
  • Elussüsteemide dünaamika loodushoiu kontekstis (EDULOOD)

Tegevus 2 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia valdkonnaga seotud Eesti teaduse teekaardi infrastruktuuri objektidega kaasneva teadustegevuse toetamine.

  • Eesti veekeskkonna observatoorium (VeeOBS)
  • Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos)

Tegevus 3 Riiklike ja akadeemiliste keskkonna-infosüsteemide sidususe analüüsimine ja analüütilise võimekuse arendamisprojektide toetamine elurikkuse informaatika ning kliima- ja keskkonnamuutuste uuringute toetamiseks.

  • Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus (ERMAS)

Tegevus 4 Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks.

  • Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis (TERIKVANT)

Artikkel programmist KESTA ajakirjas Global Scientia

Vahehindamise lõpparuanne „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevus“ (KESTA) programmi vahehindamine

Programmi tulemused on kajastatud teaberaamatus, mis on kättesaadav siit: Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programmi teaberaamat 2010-2015

ERF 2007-2013 perioodi logo