TeaMe+ 2015-2023

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

 

 

TeaMe+ programmi raames  viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega (Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Meediaettevõtete Liit) ellu loodus-, täppisteadusi, tehnoloogiat ja inseneeriat (LTT) populariseerivaid tegevusi.

Euroopa Regionaalfondist rahastatava TeaMe+ tegevuste eelarve aastateks 2015-2022 on 5,13 miljonit eurot.

TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku kuvandi loomine LTT erialade õppimise ning erialadel töötamise osas, noorte huvide mõjutamine ning LTT alase teadlikkuse suurendamine.

Noorte mõjuvälja jõudmiseks kasutab TeaMe+ erinevaid vahendeid: sotsiaal- ja massimeediat, LTT huvihariduse ja teadushariduse võimaluste mitmekesistamist ning ettevõtete ja koolide koostöö läbi õppetöö atraktiivsemaks muutmist. Noorte valmisolek ja motivatsioon omandada kõrgharidus LTT valdkonnas peab saama tugeva aluse juba põhikoolis ja gümnaasiumis. Selle eesmärgi täitmiseks soovime kaasata ettevõtteid LTT-ainete õpetamisse. See aitab õpilastel seostada õpetatavat reaalse eluga, teeb teooria kergemini mõistetavaks ning suunab noori loodetavasti tegema oma erialavalikut inseneri karjääri kasuks.

TeaMe+ eesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks on elluviija poolt moodustatud TeaMe+ nõukoda.

TeaMe+ peamised tegevussuunad aastateks 2015-2022 on:

TeaMe+ on jätkuks aastatel 2009–2015 toimunud programmile TeaMe, mille rahaline maht oli 3,46 miljonit eurot ja mille toel jõudis eetrisse kaks teadustelesaadet – 3 hooaega üldauditooriumile mõeldud saadet „Püramiidi tipus“ ja 5 hooaega noorte seikluslikku teadusvõistlusmäng „Rakett 69“. Viimase valis Euroopa Ringhäälingute Liit 2012. aasta parimaks haridussaateks. Lisaks valmisid õppematerjalid kaheksale üldhariduskoolide LTT-valikkursusele. Programmi raames valmis ka Eesti teadust populariseerivate tegevuste uuring, mille järelduste põhjal planeeriti TeaMe+ tegevused. Uuringu eestikeelne raport on kättesaadav aadressilt: www.etag.ee/teadpopuuring

Teaduse populariseerimise “TeaMe+” toetuse andmise tingimused haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/15/357, 25. septembril 2015. a (muudetud 27. septembril 2016. a, 2. oktoobril 2018. a, 9. juulil 2020. a).

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2015

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2016

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2017

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2018

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2019

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2020

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2021

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2022

Kontakt TeaMe+

Kaidi Meus
tel 5359 1626
e-post: kaidi.meus@etag.ee