Mobilitas Pluss 2015-2023

Mobilitas+ logo 003 EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

PROGRAMM ON LÕPPENUD!

Programmi tegevusi viib Eesti Teadusagentuur ellu vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale. See sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa
Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

 • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
 • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sh läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
 • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mobilitas Pluss programmist pakutavad mobiilsustoetused:

 • Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus – välisriigist Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks.
 • Tagasipöörduva teadlase toetus– välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase  uurimisprojekti täitmiseks.
 • Tippteadlase toetus – välisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase uurimisprojekti täitmiseks.
 • Koolitused ja õppevisiidid teadlastele – toetus Eestis teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase välisriikides toimuvates erialastes koolitustes ja täiendõppes osalemiseks.
 • ERC grandi taotlemise toetus – Eestis töötavatele teadlastele, kelle teadus- ja arendusprojekt on jõudnud ERC grandi taotlemisel teise hindamisvooru ning saanud hindeks „A“ või „B“, kuid jäänud siiski rahastamisotsuseta. Selle toetuse abil on võimalik konkursil esialgu rahata jäänud projektiga edasi minna, kuni uue ERC granditaotluse koostamise ja esitamiseni.
 • Horisont 2020 ERA õppetoolide toetus – võimaldab Eesti teadus- ja arendusasutusel katta Horisont 2020 ERA õppetoolide teadustöökulusid.
 • Horisont 2020 ERA NET toetus – võimaldab Eesti teadus- ja arendusasutusel katta Horisont 2020 ERA NET projektides osalemise kulusid.
 • Horisont 2020 EIT toetus – katab Eesti teadus- ja arendusasutuse teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC) töös osalemise lähetus- ja personalikulusid.
 • Sektoritevaheline mobiilsuse toetus – toetus doktorikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust.

Mobilitas Pluss toetab veel:

 • Eesti kontaktbüroo Brüsselis tutvustab Eesti teadus- ja arendustegevust ning pakub võimalust osaleda Euroopa Liidu algatustes. Koostööd tehakse teiste EL liikmesriikide kontaktbüroodega IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) võrgustikus. Eesti teadlastele ja teadusadministraatoritele pakutakse Brüsselis täiendusõppevõimalusi, korraldatakse üritusi ning vahetatakse infot Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide vahel.

 

Täpsed toetuse andmise tingimused on kirjas haridus- ja teadusministri  30.12.2015 käskkirjas „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““.