Programmi nõukoda

Nõukotta kuulusid vastavalt haridus- ja teadusministri 17.07.2009. käskkirjale nr 697 elluviija, Haridus- ja Teadusministeeriumi, programmi partneri, teadlaskonna ja inseneride, ülikoolide, üldhariduskoolide, ajakirjandusvaldkonna ning reklaamifirmade esindaja(d).
Nõukoda nõustas elluviijat programmi tegevussuundade strateegiliste otsuste tegemisel ning tegi ettepanekuid programmi tegevuste väljakujundamiseks ja selleks tarvilike ekspertide kaasamiseks ja ekspertgruppide moodustamiseks.

Nõukoda kooskõlastas programmi iga-aastase tegevuskava ja eearve ning tegi vajadusel programmi elluviijale ja rakendusasutusele kooskõlas programmi eesmärkidega ettepanekuid tegevuskava või eelarve muutmiseks. Lisaks võis nõukoda teha teisi programmi eesmärkide täitmist ja tegevuste elluviimist toetavaid ettepanekuid.

Nõukoja esimees: Erik Puura, ekspert, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi direktor ja ettevõtlussuhete juht
Margus Allikmaa, partneri esindaja, Eesti Rahvusringhääling, juhatuse esimees
Arvi Hamburg, ekspert, Eesti Inseneride Liidu president
Ülle Kikas, ekspert, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik (loodus- ja täppisteaduste hariduse valdkond)
Katrin Kull, ekspert, reklaamiagentuur OÜ Dreamers juht
Arko Olesk, ekspert
Gunnar Polma, ekspert, Tallinna reaalkooli direktor
Taivo Raud, Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, teadusosakonna ekspert
Priit Reiska, ekspert, Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi professor
Alvar Soesoo, ekspert, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor
Terje Tuisk, elluviija esindaja, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja