Avanes konkurss agrometeoroloogiliste teenuste rakendusuuringu läbiviija leidmiseks 

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi RITA+ programmi raames teostatava rakendusuuringu “Kestlikku ja kliimamuutustega arvestavat põllumajandustootmist toetavad asukohapõhised kliima/ilmastiku teenuste prototüübid” läbiviija leidmiseks. Uuringut kaasrahastavad Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Kliimaministeerium. 

Rakendusuuringu eesmärk on luua agrometeoroloogiliste teenuste prototüübid, mis kasutavad erinevaid ilmateabe allikaid, et aidata põllumajandustootjatel paremini planeerida ja teostada põllutöid. Need prototüübid võimaldavad operatiivselt kaardistada ilmastikukahjusid, määratleda piirkondlikke põllutööde ajaraame ning koostada üksikasjalikke statistilisi kaarte esinenud ilmastikukahjudest. Lisaks tuleks koostada kaasajastatud taimekaitsetööde normväärtused, et võimaldada paindlikumaid ja vajaduspõhiseid otsuseid põllumajandustegevuses. 

Projekti kogueelarve on kuni 700 000 eurot ning uuringu kestus on kuni 24 kuud. 

Uuringut kaasrahastatakse ESF kaasrahastatava programmi „Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine“ (RITA+) 2023–2029 alategevus 1 raames, millega toetatakse ministeeriumide valitsemisalade ülestel teemadel interdistsiplinaarsete rakendusuuringute tellimist ja läbiviimist, mis on seotud nutika spetsialiseerumise valdkondadega. 

Rakendusuuringu teostajaks saab olla vähemalt kahe asutuse teadus- ja arendustöötajatest moodustatud konsortsium. Konsortsiumi juhtpartner peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.  

3. mail toimus infotund, kus Eesti Teadusagentuur, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Kliimaministeerium esitlesid oma ootusi ja taotlejatel oli võimalik küsida lisainfot. Infopäeval esitati täpsustavaid küsimusi seoses uuringu eesmärgi ja selle võimalike osutajate kohta, samuti algandmete kasutamise, pakkumise sisu, parima pakkumise valikukriteeriumite ning taimekaitsetööde normväärtuste kaasajastamise kohta. Soovi korral saab ETAG jagada huvilistega infopäeva salvestust.
Konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Tellija soovil pikeneb konkursi tähtaeg kahe nädala võrra, taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 12.06.2024 kell 17:00.

Dokumendid: 

Agromet lähteülesanne

Lisa 1 Hindamisjuhend, hindamiskriteeriumid, ekspertkomisjoni töökord

Lisa 2 Aruande näidisvorm

Lisa 3 Vahe- ja lõpparuande vormistamise juhend, näidisvorm

Lisa 4 Juhtkomisjoni töökord

Lisa 5 Gantt näidis ajatabel

Lisa 6 Teenuse osutamise leping

 

Lisainfo: 
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
+372 5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur