Haridus- ja Teadusministeeriumi programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul“

Mis on toetuse andmise eesmärk?
Mida toetatakse?
Kes saab toetust taotleda?
Kuidas saab toetust taotleda?
Taotlemise ja hindamise kord
Kontakt

 

Eesti Teadusagentuur korraldab taotlusvooru vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud programmile „Eesti keel ja kultuur digiajastul“ ning Eesti Teadusagentuuri käskkirjale, mis sätestab programmi toetuse andmise tingimused ja korra ning taotluste hindamisjuhendi.

Taotlusvooru 2023. aasta kogueelarve on 1 372 000 eurot.

 

Mis on toetuse andmise eesmärk?

Toetuse eesmärk on toetada kõrgetasemelisi humanitaarvaldkonna teadus- ja arendusprojekte, mis lähtuvad programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul“ neljast alaeesmärgist ning TAIE arengukava fookusvaldkonna „Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum“ teekaardist.

Programmi neli alaeesmärki on järgmised:

  1. toetada keele ja kultuuri alast teadus- ja arendustegevust;
  2. juurutada digitaalsete vahendite kasutamist teadustöös;
  3. toetada valdkondadevahelise ja rahvusvahelist koostööd;
  4. kindlustada tulemuste võimalikult laialdane kättesaadavus.

Loe lähemalt programmist.

 

Mida toetatakse?

Toetatakse keele- ja kultuurivaldkonna alus- ja rakendusuuringute ning eksperimentaalarenduste läbiviimist.

Toetust saab sõltuvalt projekti uurimismetoodikast, tegevustest ja maksumusest taotleda kahes fikseeritud mahus:

  1. 80 000 eurot projekti ühe aasta kohta;
  2. 170 000 eurot projekti ühe aasta kohta.

Toetust võib taotleda kuni nelja aasta pikkusele projektile tingimusel, et projekti toetusperiood jääb programmi perioodi sisse, st projekt kestab kuni 2027. aasta lõpuni.

 

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda avaliku, era- või kolmanda sektori asutus, kelle töötaja osaleb projektis vastutava täitjana. Eesti Keele Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseum, kelle tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium programmi kaudu eraldi, ei saa olla projektide taotlusvoorus taotlejad, kuid saavad projektis osaleda partneritena.

Toetuse taotleja võib kaasata projekti partnereid. Partner võib olla avaliku, era- või kolmanda sektori asutus, kelle töötaja osaleb projektis vastutava täitjana.

 

Kuidas saab toetust taotleda?

Taotlemine toimus Eesti Teadusinfosüsteemis 18. septembrist kuni 13. oktoobrini 2023 kell 17.00.

 

Taotlemise ja hindamise kord

Taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis koosneb programmi nõukoja liikmetest ja siseriiklikest ekspertidest.

Hindamiskomisjon hindab taotluseid, kasutades järgmisi kriteeriume:

  1. teaduslik põhjendatus, 30% koondhindest;
  2. projekti teostatavus, 30% koondhindest;
  3. projekti prioriteetsus ja panus valdkonna arengusse, 40% koondhindest.

Dokumendid:

Programmi käskkiri
Taotlemise tingimused ja kord
Hindamisjuhend

 

Kontakt

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
mariann.proos@etag.ee
5199 7098