Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös toimub igal aastal järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis.

2024. a stipendiumide konkurss on nüüd avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024.

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAGi vahendusel taotleda stipendiumi teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis. Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.
Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud.
Stipendiumisaaja alustab teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris.
Aastal 2024 saab ETAG esitada JSPSile ühe kandidaadi.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2024. RAHANDUSAASTAKS

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

Teadustöö valdkond
– kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.

Nõudmised taotlejale
– peab olema riigi kodanik, millel on diplomaatilised suhted Jaapaniga
– peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust, kuid mitte varem kui 2. aprillil 2018
– teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud Jaapani-poolse vastuvõtjaga
– varem JSPS’i stipendiumi (standard) saanud teadlaste taotlusi ei arvestata.

Stipendiumi suurus
– sõidupilet (sinna ja tagasi)
– igakuine stipendium 362 000 jeeni ehk ca 2300 €
– ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 000 jeeni ehk ca 1300 €
– reisi- ja tervisekindlustus
– teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti. Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.

Nõuded vastuvõtvale Jaapani uurimisasutusele ja teadlasele:

– taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustööplaani Jaapanis viibimise ajaks
– vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses.

Taotlemine
– taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu. Taotleja peab esitama dokumendid e-posti aadressil katrin.saar@etag.ee  hiljemalt 1. aprill 2024.
– JSPS vaatab ETAGi poolt esitatud kandidaadi taotluse läbi, hindab seda ning teavitab oma otsusest. JSPS-i otsustusprotseduur kestab kuni kolm kuud
– taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga.

Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid
– taotlus etteantud 2024. a vormil, allkirjastatud taotleja allkirja pildifailiga
– vastuvõtva Jaapani teadlase nõusolek/kutse
– teadustöö, töörühmajuhi vm soovituskiri
– koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab
– vajadusel täiendavad dokumendid
– taotlus esitada PDF formaadis dokumendifailina (skaneeritud pildifaile ei aktsepteerita)
– kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema inglisekeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlemise tingimused
Taotlusvorm
Taotlusvooru täitmise juhend

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

 

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee