JSPS (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös JÄRELDOKTORITE STIPENDIUMIDE KONKURSS TEADUSTÖÖKS JAAPANIS.

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAGi vahendusel taotleda stipendiumi teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2021. RAHANDUSAASTAKS

Avatud on konkurss järeldoktori stipendiumile Jaapanis. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.03.2021.
Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud. Grandisaajad alustavad teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris. Aastal 2021 saab ETAG esitada JSPSile ühe kandidaadi.

Infoseminarid:
19.11.2020
 algusega kl 11.00 korraldab Eesti Teadusagentuur (ETAG) taotlusvooru tutvustava seminari eesti keeles ja algusega kl 14.00 inglise keeles.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine:

Registreerumine eestikeelsele seminarile kl 11.00:
https://etag.clickmeeting.com/jsps-taotlusvooru-tutvustav-veebiseminar/register?_ga=2.90243290.1547097386.1604583261-739049052.1579181724

Registreerumine inglise keelsele seminarile kl 14.00
https://etag.clickmeeting.com/jsps-grant-call-webinar/register?_ga=2.23162874.1547097386.1604583261-739049052.1579181724

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

Teadustöö valdkond
– kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.

Nõudmised taotlejale
– peab olema riigi kodanik, millel on diplomaatilised suhted Jaapaniga
– peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust, kuid mitte varem kui 2. aprillil 2015. a
– teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud Jaapani-poolse vastuvõtjaga
– varem JSPS’i stipendiumi (standard) saanud teadlaste taotlusi ei arvestata

Stipendiumi suurus
– sõidupilet (sinna ja tagasi)
– igakuine stipendium 362 000 jeeni ehk 2700 €
– ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 000 jeeni ehk 1700 €
– reisi- ja tervisekindlustus
– teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti. Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.

Vastuvõtvad Jaapani uurimisasutused ja teadlased
– taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustöö plaani Jaapanis viibimise ajaks
– vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses. JSPS’i poolt aktsepteeritavate uurimisasutuste mittetäielik loetelu on JSPS’i kodulehel (https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html).

Taotlemine
– taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu.
Taotleja peab esitama dokumendid e-posti aadressil katrin.saar@etag.ee

– JSPS vaatab meie poolt esitatud kandidaadi taotluse läbi, hindab seda ning teavitab oma otsusest. JSPS-i otsustusprotseduur kestab kuni kolm kuud
– taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga.

Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid
– taotlus etteantud vormil, allkirjastatud taotleja allkirja pildifailiga
– vastuvõtva Jaapani teadlase/asutuse nõusolek/kutse
– teadustöö, doktoritöö vm. juhendaja soovituskiri
– koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab
– vajadusel täiendavad dokumendid
– taotlus esitada PDF formaadis dokumendifailina (skaneeritud pildifaile ei aktsepteerita)
– kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema inglisekeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Grandi taotlemise tingimused
Taotlusvorm
Taotlusvormi täitmise juhend
Jaapani asutuse kutse NÄIDIS

 

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
Tel: 731 7386
E-post: katrin.saar@etag.ee