Uus uuring analüüsib Eesti osalemist rahvusvaheliselt võrreldavates ühiskonnauuringutes

Uuringus „Eesti osalemine rahvusvaheliselt võrreldavates ühiskonnauuringutes: ettepanekud riikliku toetussüsteemi loomiseks“ vaadeldakse Eesti osalemist kuues rahvusvahelises ühiskonnauuringus, mille puhul on peamiseks kitsaskohaks tervikliku süsteemi ja rahastamisskeemi puudumine.

Terviklik süsteem ja rahastamisskeem takistavad uuringute järjepidevat ja laiemat kasutamist. Kui puudub kindlus nende toimumises või läbiviimise sageduses, siis kasutatakse uuringuid pigem ad hoc infona analüüsides, kui seatakse neile tuginevad mõõdikud arengukavas. Käesoleva uuringu eesmärk on välja selgitada, milline on vaadeldud uuringute lisandväärtus tõhusa ja mõjusa poliitikakujundamise ja elluviimise seisukohast Eestis ning kuidas oleks  tõhus uuringutes osalemist Eestis korraldada ning rahastada. 

Projekti tulemusteks on argumenteeritud ettepanekud rahvusvahelistes sotsiaaluuringutes osalemise korraldamiseks Eestis. Keskendutakse sellele, kes peaks uuringute osalemise otsustama, kuidas ja kelle eestvedamisel toimub uuringus osalemine ning kes seda rahastab.  Uuringu tulemused on sisendiks memorandumi koostamisele Vabariigi Valitsuse nõupidamisele.

Uuringu on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei ning Sotsiaalministeerium.  Uuring valmib Tartu ja Tallinna Ülikooli ühisprojektina ning projektijuht on Raul Eamets. Uuring lõppraport valmib 2022. aasta mais.

Uuringut rahastatakse RITA tegevusest 4 (TAI poliitika seire uuringud). RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Selle kaudu rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

Lisainfo:
Merili Tamson
Analüütik
+372 730 0377
merili.tamson@etag.ee
www.etag.ee