Algas Eesti Teadusagentuuri tellitud mõju- ja tulemuslikkuse uuring programmile „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“

Uuringuga soovitakse teada saada, kuidas on õnnestunud programmi RITA eesmärkide täitmine. Tulemused on vajalikud eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) kui tulevaste meetmete eest vastutajale, aga ka teistele ministeeriumitele, kes saavad oma tööd teadus- ja arendustegevuste tellimise ja teadusnõunike vallas paremini planeerida. Samuti aitab see Eesti Teadusagentuuri paremini kavandada oma tegevusi teadusnõunikega ja laiemalt koostööd ministeeriumitega riigile vajaliku TA tegevuse tellimisel.  

Mõju- ja tulemuslikkuse analüüsi tulemusena esitatakse hinnang RITA tegevuste asjakohasuse, tulemuslikkuse ja mõju osas nii tegevuste lõikes kui võrdleva koondhinnanguna; hinnatakse RITA tegevuste protsesside toimivust ja ja antakse soovitus protsessi arendamiseks  ehk tulevaste meetmete kujundamiseks.

Uuring keskendub RITA tegevustele 1 (riigi strateegilised uuringud), 2 (poliitikakujundamise uuringud), 3 (teadusnõunike tegevuse toetamine) ning 4 (TAI poliitika seire uuringud). Kaasatakse kõikide hindamisele kuuluvate RITA tegevustega seotud osapooli – teadus- ja arendustöö korraldajaid, kõikide ministeeriumite teadusnõunikke ja esindajaid, ülikoole ja uuringute teostajaid.

RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Selle kaudu rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid. Alates 2016. a on RITA raames läbi viidud 117 projekti, sh 85 lõpetatud ja 32 käimasolevat projekti. Programmi raames on tellitud erinevate tegevuste alt uuringuid ca 23.7 M € eest, lisaks on toetatud teadusnõunike tegevusi (14 teadusnõunikku kümnes ministeeriumis ja Riigikantseleis).

Analüüs viiakse läbi 8 kuu jooksul ning see lõpeb 2022. aasta jaanuaris. Uuringu viib läbi Civitta Eesti AS.

 

Lisainfo: 

Loone Vilumaa
Analüütik
+372 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee
www.etag.ee