Avanes konkurss temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide uurimisteemade ja nende elluviijate leidmiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetatavate temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide (TemTA) elluviimiseks vajalike uurimisteemade ja nende elluviijate leidmiseks. Temaatilisi teadus- ja arendusprogramme viiakse ellu selleks, et kasvatada ettevõtete ja ühiskonna vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekust, luua hea alus teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtuks ettevõtetes ja ühiskonnas laiemalt ning toetada valdkonna teadlaste ja inseneride järel- ja juurdekasvu.

Uurimisteemade ettepanekuid oodatakse seitsmesse temaatilisse programmi:

  • digilahendused igas eluvaldkonnas;
  • tervisetehnoloogiad ja -teenused;
  • kohalike ressursside väärindamine: puit;
  • kohalike ressursside väärindamine: toit;
  • kohalike ressursside väärindamine: maapõueressursid;
  • kohalike ressursside väärindamine: teisene toore ja jäätmed;
  • nutikad ja kestlikud energialahendused.

Ettepanekud peavad lähtuma TAIE fookusvaldkondade teekaartidest ja neil kinnitatud prioriteetsetest teadussuundadest. Uurimisteemade ettepanekuid saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS kuni 27. novembrini 2023 kell 17.00.

Konkursi infotunnid toimuvad 26. oktoobril kell 15.00 ja 31. oktoobril kell 13.00 veebis (MS Teams).

Täpsema info konkursi ja infotundide kohta leiab ETAGi kodulehelt.

 

Lisainfo:
Hella Lood
Teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkonna juht
hella.lood@etag.ee
5566 7847