Rakendusuuring võtab vaatluse alla teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse

Eesti Teadusagentuur tellis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt uuringu, mis töötab välja metoodika ning hindab selle abil rahvusvahelistes teaduskoostöövõrgustikes osalemise tulemuslikkust ja mõju.

„Euroopa Liidu raamprogrammis Horisont 2020 on suur osakaal riikidevahelise ning era- ja avaliku sektori vaheliste teaduskoostöövõrgustike ehk partnerluste toetamisel. Erinevates teaduskoostöö partnerlustes osalemine on ressursimahukas, seetõttu tuleb Eestil teha valikuid, millistes algatustes osalust riiklikult toetada. Seni pole partnerluste tulemuslikkust kindlate näitajate lõikes seiratud, kuid prioriteetide seadmisel ja osalemisotsuste tegemisel on oluline, et teaksime erinevate partnerluste potentsiaali ja mõju,“ selgitas uuringuvajadust teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna juht Maarja Adojaan.

Uuring on seda olulisem, et järgmine raamprogramm „Euroopa horisont“ keskendub senisest enam partnerlustele ning strateegiliste valikute tegemine omandab senisest veelgi suurema kaalu. Paralleelselt hakatakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös looma partnerlustele ühtset seireraamistikku, et hinnata nende tulemuslikkust poliitikaeesmärkide ja mõju saavutamisel ning luua paremat arusaamist partnerluse kui rahastusvormi lisandväärtusest Euroopa teaduskoostöös. Selles kontekstis on oluline omada ülevaadet partnerlustes osalemise andmetest ka Eestis.

Aasta lõpuni vältava uuringu viib läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus koostöös grandikeskuse ja teiste valdkondlike ekspertidega. Uuringu eelarve on 39 800 eurot, mis tuleb Eesti Teadusagentuuri programmi RITA teadus-, arendus-, ja innovatsioonipoliitikat seirava tegevuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigieelarvest.

Lisainfo:
Maarja Adojaan, välisteaduskoostöö osakonna juhataja, Eesti Teadusagentuur, maarja.adojaan@etag.ee
Siim Espenberg, uuringumeeskonna juht, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja, siim.espenberg@ut.ee