Valminud on teemaleht Eesti osalusest raamprogrammis “Euroopa horisont”

Eesti Teadusagentuuril on valminud värske teemaleht, mis tutvustab Eesti osalust Euroopa Liidu raamprogrammis „Euroopa horisont“.

2022. aasta lõpu seisuga oli Eestist esitatud taotluste seast positiivse rahastusotsuse saanud 289, edukuse määraga 22% (Euroopa Liidu keskmine on 23%). Allkirjastamiseni jõudis 201 projekti (projektides osalemiste arv on 248), mis lõppkokkuvõttes toob Eestisse 72,4 miljonit eurot. Saadud rahastus SKP kohta võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on 273% (EL27=100%), tõstes Eesti selle näitajaga liikmesriikide seas kolmandale kohale. Kõige aktiivsem projektides osaleja on Tartu Ülikool, kes panustab 48-sse projekti, järgnevad Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool. Märkimisväärne on kasumitaotlusega asutuste (sh VKE-de) rahastuse kasv.

Käesolev teemaleht on koostatud Euroopa Komisjoni andmebaasi eCORDA2.0 andmete põhjal (seisuga 20.02.2023) ning on kättesaadav kirjalisas ja ETAGi kodulehel. Uuenenud on ka ETAGi kodulehe vastav statistika ning Euroopa Komisjoni töölaud Horizon Dashboard.

Lisainfo: Eesti Teadusagentuuri strateegilise analüüsi osakond, https://etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/strateegilise-analuusi-osakond/