Euroopa Pilveinitsiatiiv

Avatud teaduse eesmärkide elluviimiseks käivitas Euroopa Komisjon 2016. aastal Euroopa Pilveinitsiatiivi. Selle raames luuakse Euroopa Teaduspilv (EOSC – European Open Science Cloud), millega antakse Euroopa 1,7 miljoni teadlase ja 70 miljoni teadus- ja tehnoloogiaspetsialisti käsutusse virtuaalne keskkond, mis võimaldab olenemata valdkonnast ja riigipiirist teadusandmeid talletada, jagada ning taaskasutada. Seda toetab Euroopa Andmetaristu (EuroHPC), mille jaoks võetakse kasutusele pilves talletatud suurtele andmekomplektidele juurdepääsuks ja nende töötlemiseks vajalikud lairibavõrgud, hiiglaslikud talletusressursid ja superarvutusrakendused.

Euroopa Komisjoni teatis (COM (2016) 178) Euroopa Pilveinitsiatiivi käivitamise kohta 19.04.2016:

Eesti seisukohad pilveinitsiatiivi kohta (kinnitatud Vabariigi Valitsuse istungil 09.06.2016)

Euroopa Teaduspilv (EOSC)

EOSC on üle-euroopaline virtuaalne tööriist, mille eesmärk on muuta teadus veelgi efektiivsemaks ja produktiivsemaks võimaldades Euroopa teadlastel jagada, analüüsida ja taaskasutada teadusandmeid usaldusväärses keskkonnas olenemata teadusvaldkondadest, tehnoloogiatest ja riigipiiridest. EOSC-i loomisesse panustavad Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kõrval ka paljud Euroopa teadustaristud ja e-infrastruktuurid. Ühiste kavatsuste elluviimiseks on Euroopa Komisjon koostanud EOSC Deklaratsiooni. Koostamisel on EOSC teekaart, millega kirjeldatakse detailsemalt EOSC ülesehitust, juhtimist ja rahastust, samuti kasutusreeglistikku. Praeguste plaanide järgi kavatsetakse EOSC kasutajatele avada 2020. aastaks.

EOSC-i loomine on pidev protsess, mille Euroopa Komisjon käivitas H2020 teadustaristute programmi 2016-2017 kaudu. Senised peamised rahastatud EOSC-iga seotud projektid:

EOSCPilot – luuakse ühine EOSC platvorm ning pakutakse välja EOSC juhtimisstruktuur ja rahastusmudel
eInfraCentral – luuakse EOSC teenuste kataloogi prototüüp
OpenAIRE-Advance – OpenAIRE jätkuprojekt avatud juurdepääsu arendamiseks
EOSC-Hub – luuakse EOSC portaal, juurdepääsud EOSC teenustele ja arendatakse EOSC-iga ühildumise võimalusi

H2020 teadustaristute programmi 2018-2020 raames on EOSC arendamisele planeeritud aastateks 2018-2019 ca 190 miljonit eurot, millele aastal 2020 lisandub veel 84 miljonit eurot. Toetatakse EOSC juhtimisstruktuuri loomist, avaliku kui erasektori teadusandmeteenuste ühildumist EOSC-iga ja ESFRI teekaardi objektide ühildumist EOSC-iga.

Eestis on Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri (ETAIS) eestvedamisel käivitatud Eesti Teaduspilve loomise projekt, mille raames täiendatakse ETAIS-i uute teadusarvutuspilve ja teadusandmete haldamise, jagamise ja säilitamise teenustega. Loodav teaduspilv on planeeritud ühilduma EOSC-iga ja teiste üle-euroopaliste teenustega läbi standardiseeritud rakendusliideste, mis parandab ressursside ühiskasutust ja lihtsustab juurdepääsu. ETAIS kuulub Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi nimekirja ning projekti rahastatakse EL struktuurifondide meetmest “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride toetamine teekaardi alusel”.

Viited ja materjalid EOSC-i kohta: