Tutvustus

Eesti
Teadus-
agentuur

ehk ETAg toetab Eesti teadust ja innovatsiooni. Hoiame ja arendame tasakaalustatud, kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt edukat Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi ja teadmistepõhist ning kestlikku Eesti ühiskonda.

RAHASTAME
TEADUSTÖÖD

Anname välja uurimis- ja mobiilsustoetusi selleks, et:

 • võimaldada kõigis teadusvaldkondades kõrgetasemelisi uurimisprojekte, mis suurendavad Eesti teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • edendada riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostööd;
 • aidata kaasa teaduse rahvusvahelistumisele ja toetada teadlaste järelkasvu.

TOETAME TEADUS-
JA INNOVATSIOONI-
POLIITIKA KUJUNDAMIST
JA ELLUVIIMIST

 • Esindame Eesti seisukohti rahvusvahelistes võrgustikes, kogudes ja koostööprojektides.
 • Toetame ministeeriume teadmistepõhiste otsuste tegemisel.
 • Teeme teadusinfo kättesaadavaks nii teadlaskonnale kui kogu avalikkusele.
 • Haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab infot teadus- ja arendusasutuste, teadlaste ning teadusprojektide ja -tegevuste kohta.
 • Analüüsime teadus- ja arendustegevust.
 • Korraldame teadus- ja arendustegevuse evalveerimist.

TOETAME
RAHVUSVAHELIST
TEADUSKOOSTÖÖD

 • Koolitame ja nõustame teadlasi, teadusasutusi ja ministeeriume rahvusvahelises teaduskoostöös osalemise võimaluste ja tingimuste osas.
 • Esindame Eestit teadusvõrgustikes ja partnerlusprogrammides.
 • Toetame teadlasi, teadusasutusi, riigiasutusi ja ettevõtteid rahvusvahelistes teadusalgatustes osalemisel.
 • Nõustame Eestis töötavaid välisriikide teadlasi.

TUTVUSTAME JA
POPULARISEERIME
EESTI TEADUST
KODU- JA VÄLISMAAL

 • Edendame teaduskommunikatsiooni ja aitame kaasa teadusliku mõtteviisi levikule.
 • Korraldame tunnustuskonkursse õpilastele, üliõpilastele, teadlastele ja teaduse populariseerijatele.
 • Rahastame teadustelesaateid, näiteks „Rakett69“.
 • Tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt Research in Estonia toel.
 • Koordineerime ja toetame teaduse ja inseneeriavaldkonna populariseerimist.

MEIE
VÄÄRTUSED

Usaldusväärsus

Oleme rahastusotsustes sõltumatud ja tegevuses erapooletud. Meie otsused on arusaadavad, läbipaistvad ja vastavad headele rahvusvahelistele tavadele. Peame kinni kokkulepetest ja lubadustest.

Asjatundlikkus

Tugineme kõigis oma tegevusvaldkondades põhjalikele teadmistele ja oskustele. Õpime ja täiendame end pidevalt.

Tõhusus

Kasutame ressursse hoolivalt, säästlikult ja vastutustundlikult. Meie töö on tulemuslik ja kvaliteetne.

Avatus ja koostöö

Oleme avatud uuendustele. Väärtustame koostööd partneritega ja tegutseme ühtse meeskonnana.

MEIE
INIMESED

Töötajaid
71
Mehi
18
(25,4%)
Naisi
53
(74,6%)
Kõrg-
haridusega
100%
Magistri-
kraadiga
57,8%
Doktori-
kraadiga
28,2%
Keskmine
tööstaaž aastates
5,1
Keskmine
vanus
44,4

MEIE
TÖÖKORRALDUS

Sihtasutuse asutaja

Haridus- ja Teadus-
ministeerium

Strateegiline juhtimine ja järelvalve

ETAGi NÕUKOGU

Sihtasutuse juhtimine

Juhatuse esimees
tegevjuht

ETAG-i HINDAMISNÕUKOGU

Strateegilise analüüsi osakond

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond

Teadus­kommunikatsiooni osakond

Välisteadus­koostöö osakond

Administratsioon

MEIE
SIHTRÜHMAD
JA PARTNERID

TEADUS-
AGENTUUR
ARVUDES

Jagame aastas 71,8 miljonit eurot toetusi teadustööks.

Toetame aastas 2,6 miljoni euroga välisteaduskoostööd.

Meie rahastatud teadustelesaadete ühel episoodil on keskmiselt üle 125 000 vaataja.

Anname erinevatel konkurssidel aastas välja üle 100 tunnustuse.

Korraldame aastas enam kui 1000 taotluse hindamise.

Eesti Teadusinfosüsteem – üle 250 255 publikatsiooni ja üle 40 000 kasutaja.