ETAG toetab Ukraina teadlaste kaasamist uurimisrühmadesse ka 2023. aastal

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas pikendada kevadel alguse saanud toetusmeedet, mille eesmärk on toetada Ukrainast saabunud teadlasi, kaasates neid käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti. Algselt pidi meede kestma 2022. aasta lõpuni. Kuna aga olukord Ukrainas ei ole paranenud ning Ukraina teadlased vajavad praegugi tuge, otsustas ETAGi hindamisnõukogu pikendada meedet aasta võrra.

Taotluste esitamise uus tähtaeg on 31. oktoober 2023 ja Ukraina teadlane tuleb projekti kaasata 2023. aasta jooksul. Ülejäänud tingimustes muudatusi ei ole. Toetuse periood on kuni 6 kuud ning ühte projekti võib kaasata mitu teadlast. Toetuse maht ühe inimese kohta on 2000 € kuus, kui kaasatakse täitja, ning 3000 € kuus, kui kaasatakse põhitäitja. Toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda ETAGi kodulehel (ingliskeelse info leiab siit).

Hindamisnõukogus jõudis lõpule ka riiklike uurimistoetuste uudne hindamisprotsess.  Hindamisnõukogu tegi teadusagentuuri juhatusele ettepaneku rahastada 66 uut uurimisprojekti, mille kogumaht 2023. aastal on üle 10 miljoni euro. Lähtudes riigieelarvesse planeeritud summadest tehti  ettepanek suurendada rühmagrantide mahtu, seejuures järeldoktorite ja stardigrantide mahu suurendamine oli planeeritud juba vooru avanemisel kevadel. Lõpliku rahastusotsuse saab teadusagentuuri juhatus hindamisnõukogu ettepaneku alusel teha pärast Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu sõlmimist. Täpsemad andmed taotluste ja eraldatud grantide, edukuse, valdkondlike mahtude, asutustele jagunemise, grandisaajate soolise jaotuse jm kohta avaldatakse seejärel teadusagentuuri kodulehel. Siiski on juba praegu võimalik teha otsus nende projektide kohta, mida seekord pole võimalik rahastada. See info saadetakse taotlejatele lähiajal.

Tänavu läks ETAG üle uuele hindamissüsteemile, kus taotlusi hindab lisaks rahvusvahelistele eksperdikomisjonidele ka eetika ja andmehalduse eksperdikomisjon. Komisjon koosnes 14st teaduseetika ja/või andmehalduse eksperdist, kes hindasid taotleja kavandatud tegevusi eetiliste ja õiguslike riskide lahendamiseks ning teadusandmete haldamiseks. Lisaks andsid eksperdid taotlejatele soovitusi, millele projektiks vajalike lubade taotlemisel eetikakomiteedes tähelepanu peab pöörama ja kuidas teadusandmeid hallata. Seda eksperdikomisjoni juhtis ETAG eetika valdkonna juht Marten Juurik, kelle sõnul oli komisjonil korraga kaks ülesannet: hinnata kriitiliselt taotluses esinevaid puudusi ning toetada taotlejat, andes nõu ja soovitusi. „Taotluste teaduseetika ja andmehalduse osa hindamist eraldi komisjonis katsetati esmakordselt ning esimese aasta põhjal kogunes mitmeid ettepanekuid hindamisprotsessi parandamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks,“ ütles Juurik. Hindamisnõukogu käsitles seda piloteerimisena ning otsustas, et sisult ja teaduslikult head taotlused saavad võimaluse teaduseetika ja andmehalduse ekspertide poolt välja toodud puuduste lahendamiseks. Need tingimused edastatakse taotlejatele koos rahastusotsusega.

ETAGi uued toetuste voorud on juba ettevalmistamisel ning esimesed neist avanevad juba jaanuaris.

 

Lisainfo:

Helen Post
Uurimistoetuste koordinaator osakonnajuhataja ülesannetes
Eesti Teadusagentuur
Helen.Post@etag.ee