Hindamisnõukogu eksperdikomisjonid

Hindamisnõukogu võib moodustada eksperdikomisjone.

Eksperdikomisjonide ülesanded:

1. hinnata uurimistoetuse taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. toetada hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Eksperdikomisjonidesse valitakse liikmed nende teadusliku ja erialase pädevuse alusel. Liikmete valikul arvestatakse lisaks ka nende senist eksperdikomisjonides töötamise kogemust. Stardi- ja rühmagranditaotlusi hindamiseks moodustatakse rahvusvahelised eksperdikomisjonid.  Komisjonide moodustamisel jälgitakse, et liikmete teadusliku profiili kaudu oleks tagatud võimalikult laiapõhjaline (alam)valdkonna sisene erialade ja uurimissuundade esindatus. Samuti püütakse eksperdikomisjonides tagada liikmete sooline ja vanuseline tasakaal.

2024. aastaks moodustas hindamisnõukogu granditaotluste hindamiseks järgmised eksperdikomisjonid (kinnitatud hindamisnõukogu 14.12.2023 koosolekul):

1. Täppisteadused (Loodusteadused, LO1):
1.1 Matemaatika, arvutiteaduste ja informaatika eksperdikomisjon (LO1-1)
1.2 Füüsikateaduste eksperdikomisjon (LO1-2)
1.3 Keemiateaduste eksperdikomisjon (LO1-3)
2. Bio- ja keskkonnateadused (Loodusteadused, LO2):
2.1 Maa-, vee- ja keskkonnateaduste eksperdikomisjon (LO2-1)
2.2 Raku- ja molekulaarbioloogia eksperdikomisjon (LO2-2)
2.3 Ökoloogia ja evolutsioonibioloogia eksperdikomisjon (LO2-3)
3. Tehnika ja tehnoloogia (TE):
3.1 Ehitusteaduste ja mehaanika eksperdikomisjon (TE1)
3.2 Elektrotehnika, elektroonika ja infotehnika eksperdikomisjon (TE2)
3.3 Materjalitehnika ja nanotehnoloogia eksperdikomisjon (TE3)
3.4 Keemia- ja keskkonnatehnika ning biotehnoloogia eksperdikomisjon (TE4)
4. Arsti- ja terviseteadused (AR):
Arsti- ja terviseteaduste eksperdikomisjon (AR)
5. Põllumajandusteadused ja veterinaaria (PÕ):
5.1. Põllumajandusteaduste ja veterinaaria eksperdikomisjon (PÕ)
6. Sotsiaalteadused (SO):
Sotsiaalteaduste eksperdikomisjon (SO)
7. Humanitaarteadused ja kunstid (HU):
7.1 Ajaloo ja arheoloogia, etnoloogia, folkloristika ja antropoloogia eksperdikomisjon (HU1)
7.2 Keele- ja kirjandusteaduse eksperdikomisjon (HU-2)
7.3 Filosoofia, religiooniuuringute ja antiigiteaduste eksperdikomisjon (HU-3)
7.4 Kunsti- ja kultuuriteaduste ning semiootika eksperdikomisjon (HU4)

8. Järeldoktoritaotluste eksperdikomisjon
9. Teaduseetika ja andmehalduse eksperdikomisjon

NB! Eksperdikomisjonide koosseisud avaldatakse pärast taotlusvooru.

Eksperdikomisjonid (sh teaduseetika) stardi- ja rühmagrandi taotluste hindamiseks 2023. aastal

Eksperdikomisjonid (sh teaduseetika) stardi- ja rühmarandi taotluste hindamiseks 2022. aastal

Guidelines for the Expert Panel

 

Hindamisnõukogu arendusgrandi eksperdikomisjon (2023)

Eduard Petlenkov Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor, eksperdikomisjoni esimees
Juri Belikov Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor
Marco Kirm Tartu Ülikooli professor
Gunnar Nurk Tartu Ülikooli kaasprofessor
Evelin Loit-Harro Eesti Maaülikooli dotsent
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor
Alar Konist Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor
Triin Reitalu Tartu Ülikooli teadur
Petri-Jaan Lahtvee Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor
Ilona Oja Açik Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor
Ragmar Saksing SA Tallinna Teaduspark Tehnopoli rohetehnoloogia klastri juht
Ann Laheäär EASi ja KredExi ühendusasutuse teadus-arendus ekspert, Tartu Ülikooli teadur
Ivo Krustok Riigikantselei rohepoliitika nõunik
Mikk Vahtrus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teadusnõunik
Sirli Sipp Kulli Eesti Geoloogiateenistuse direktor, BiotaTec OÜ tegevdirektor
Märt-Erik Martens GELATEX TECHNOLOGIES OÜ tegevdirektor
Dan Bogdanov Cybernetica AS Infoturbeinstituudi direktor