Loading Üritused

« All Üritused

 • Üritus on toimunud.

Taotluste esitamise tähtaeg JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) järeldoktorite stipendiumide konkurssile

13. mai

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös toimub igal aastal järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis. 2024. a stipendiumide konkurss on nüüd avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2024.

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAGi vahendusel taotleda stipendiumi teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis. Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud. Stipendiumisaaja alustab teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris. Aastal 2024 saab ETAG esitada JSPSile ühe kandidaadi.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2024. RAHANDUSAASTAKS

Järeldoktorite programmi lühiinformatsioon:

Teadustöö valdkond

– kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.

Nõudmised taotlejale

– peab olema riigi kodanik, millel on diplomaatilised suhted Jaapaniga
– peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust, kuid mitte varem kui 2. aprillil 2018
– teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud Jaapani-poolse vastuvõtjaga
– varem JSPS’i stipendiumi (standard) saanud teadlaste taotlusi ei arvestata.

Stipendiumi suurus

– sõidupilet (sinna ja tagasi)
– igakuine stipendium 362 000 jeeni ehk ca 2300 €
– ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 000 jeeni ehk ca 1300 €
– reisi- ja tervisekindlustus
– teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti. Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.

Nõuded vastuvõtvale Jaapani uurimisasutusele ja teadlasele:

– taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustööplaani Jaapanis viibimise ajaks
– vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses.

Taotlemine

– taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu. Taotleja peab esitama dokumendid e-posti aadressil katrin.saar@etag.ee  hiljemalt 13. mai 2024.
– JSPS vaatab ETAGi poolt esitatud kandidaadi taotluse läbi, hindab seda ning teavitab oma otsusest. JSPS-i otsustusprotseduur kestab kuni kolm kuud
– taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga.

Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid

– taotlus etteantud 2024. a vormil, allkirjastatud taotleja allkirja pildifailiga
– vastuvõtva Jaapani teadlase nõusolek/kutse
– teadustöö, töörühmajuhi vm. soovituskiri
– koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab
– vajadusel täiendavad dokumendid
– taotlus esitada PDF formaadis dokumendifailina (skaneeritud pildifaile ei aktsepteerita)
– kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema inglisekeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlemise tingimused
Taotlusvorm
Taotlusvormi täitmise juhend

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee


JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan 2024 year call is now open for applications until 13th of May 2024.

All fields of the humanities, social sciences, and natural sciences are included under this program. The duration of the fellowships is 12 to 24 months.

Proposals have to be submitted to Estonian Research Council (ETAG), who will conduct a scientific evaluation to select a candidate and nominate them to JSPS. Approximately three months after the nomination, JSPS sends out a notice of selection decision.

Candidate eligibility:

 • Be a citizen of a country that has diplomatic relations with Japan.
 • Have obtained their doctoral degree within six years of the date the fellowship goes into effect (on or after 2 April 2018). Whether or not the candidate is employed in a full-time position is not considered.

Scholarship amount:

 • Maintenance Allowance ¥362,000 per month (ca 2300 €)
 • A settling-in allowance of ¥200,000 (ca 1300 €)
 • A round-trip air ticket
 • Overseas travel Insurance
 • A Grant-in-Aid for Scientific Research (Grant-in-Aid for JSPS Research Fellow) is available to cover cooperative research-related expenses. Application for these grants is made by the host researcher through his/her institution.

Materials to be submitted:

 • Application Form for JSPS. The application form must be signed by the candidate using a signature image (digital signature will not be accepted).
 • Letter of acceptance/invitation from the candidate’s prospective host researcher in Japan.
 • Letter of recommendation signed by the candidate’s supervisor (etc.).
 • A copy of the candidate’s Ph.D. degree diploma.
 • Additional relevant documents if neccesary

 

The application Form must be in PDF format (scanned image files will not be accepted)

All documents must be in either English or Japanese. When the original document is in another language, please be sure to attach an English translation.

Application Guidelines
Application form
Instructions for the application form

Submission of application:
Applicant must submit the documents to katrin.saar@etag.ee and the deadline for submitting application is 13th of May 2024.

Täpsem info

Kuupäev:
13. mai
Kategooria: