Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus

Kontaktid:
 
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee
Helen Asuküla-Tõkke
Väliskoostöö konsultant
Tel 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Toetuse infoseminar toimus veebis 1. märtsil 2023. Tutvu seminari slaididega ja salvestusega!

Toetuse 2023. aasta taotlusvoor avatud 15.02.2023 kuni 10.04.2023.

Uuendus! Taotlusvooru tähtaeg on pikenenud 10. aprillini.

Taotlusvooru kogumaht on 500 000 eurot aastas. Taotlusele ei ole seatud ranget rahalist piiri, aga soovituslik on mitte ületada summat 350 000 eurot aastas konsortsiumi kohta. Toetust saab taotleda kuni 3 aastaks.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Taotlusvorm avatakse konsortsiumi juhtpartneri vastutavale täitjale.

Taotlemiseks tuleb ühendust võtta: Helen Asuküla-Tõkke, helen.asukula-tokke@etag.ee, tel 731 7344.

Kirjas palume kindlasti välja tuua: rahvusvaheline taristu, konsortsiumi partnerid, konsortsiumi juhtpartneri vastutav täitja.


Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus
(RVTT, täispikk nimi Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös osalemise toetus) on teadus- ja arendustegevuse toetus, mida antakse Eesti asutustele rahvusvahelise teadustaristu algatatud koostöös osalemiseks. Esialgu on kogu RVTT meetme mahuks planeeritud 500 000 eurot aastas.

Toetust saab taotleda, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Toetuse taotleja on rahvusvahelise taristuga seotud konsortsium, mis koosneb Eesti asutustest, kes on selle taristu esitanud Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja. Need asutused võivad kutsuda konsortsiumisse ka teisi Eestis taristuga seotud ja tegevusi ellu viivaid osapooli.
 • Rahvusvaheline teadustaristu on kehtival Eesti teadustaristu teekaardil. Lisaks on Eesti sellega liitunud kas (a) Vabariigi Valitsuse korralduse või otsuse alusel või (b) nii, et liikmelisus on ratifitseeritud Riigikogus. Vastavad rahvusvahelised teadustaristud:
  • BBMRI ERIC (Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur)
  • CERN (Euroopa Tuumauuringute Keskus)
  • CLARIN ERIC (Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav infrastruktuur)
  • ELIXIR (Eluteaduste andmete teadustaristu)
  • EMBL (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium)
  • ESA (Euroopa Kosmoseagentuur)
  • ESS ERIC (Euroopa Sotsiaaluuring)
  • European Spallation Source ERIC (Euroopa Neutronkiirguse Allikas).
 • Konsortsiumi partnerite teadus- ja arendustegevus toimub rahvusvahelise teadustaristu algatatud koostöö raames.
 • Konsortsiumi partnerite osalemist rahvusvahelise taristu algatatud koostöös kinnitavad kas (a) koostöö raames sõlmitud koostöö- või osalusleping, (b) positiivne hindamisotsus taristu poolt läbiviidud konkurentsipõhisest taotlusvoorust või muust konkursist või (c) taristu esindaja poolt (nt taristu direktor, vastava osakonnajuht vms) allkirjastatud kinnitus koostöös osalemise kohta.

Toetuse raames abikõlblikud kulud:

 • personali- ja lähetuskulud
 • tarvikute kulud
 • taristu kasutamise kulud (nt kasutusaeg, ligipääs, arvutuskulud jms)
 • teaduse populariseerimise ja teadustulemuste levitamisega seotud kulud
 • asutuse üldkulu (kuni 15% otsestest kuludest)
 • koostöös osalemise liitumistasud ja liikmemaksud
 • muud otsesed kulud lähtuvalt koostöö eripärast.

Konsortsiumile rakendub omafinantseeringu nõue 5% kogukulust.

Toetust ei anta

 • Eesti taristute ega rahvusvaheliste taristute Eesti allüksuste loomiseks, arendamiseks ja ülalpidamiseks
 • rahvusvaheliste taristute kasutamiseks ilma taristu poolt algatatud koostööta
 • tegevusteks, mis ei panusta koostöösse või ei ole seotud teadustööga (välja arvatud üldkulud)
 • laboriseadmete soetamiseks või põhivara investeeringuteks
 • taristute liitumistasude, liikmemaksude, ehitus- ja ülalpidamiskulude katmiseks
 • tegevusteks, mille hüvitamiseks on konsortsiumile juba eraldatud rahastust teisest riigieelarvelisest meetmest või taristu, Euroopa Liidu või muudest allikatest.

Taotluste hindamise kriteeriumid:

 • mõju Eesti teadusele ja ühiskonnale (30%)
 • taust ja kogemus taotluses kirjeldatud koostööde elluviimisel (30%)
 • teadlaskonna järelkasvu panustamine (10%)
 • taotluse kvaliteet.

Taotlusi hindab teadustaristu komisjon.

Toetuse tingimusi, sh aruandlusnõudeid, kirjeldab täpsemalt RVTT meetme kord. Hindamisprotsessi ja -kriteeriumitega saab täpsemalt tutvuda RVTT meetme hindamisjuhendis.

Toetuse infoseminar toimus veebis 1. märtsil 2023. Tutvu seminari slaididega ja salvestusega!