Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus

Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus ehk RVTT (Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös osalemise toetus) on teadus- ja arendustegevuse toetus, mida antakse Eesti asutustele rahvusvahelise teadustaristu algatatud koostöös osalemiseks.

RVTT meede ei ole enam avatud uutele projektidele. Tulevikus liitub rahvusvahelise teaduskoostöö toetus Riikliku tähtsusega teadustaristu toetuse meetmega.

 

Toetust sai taotleda järgmistel tingimustel:

 • Toetuse taotleja on rahvusvahelise taristuga seotud konsortsium, mis koosneb Eesti asutustest, kes on vastava taristu esitanud Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja. Need asutused võivad kutsuda konsortsiumisse ka teisi Eestis taristuga seotud ja tegevusi ellu viivaid osapooli.
 • Rahvusvaheline teadustaristu on kehtival Eesti teadustaristu teekaardil. Lisaks on Eesti sellega liitunud kas (a) Vabariigi Valitsuse korralduse või otsuse alusel või (b) nii, et liikmelisus on ratifitseeritud Riigikogus. Vastavad rahvusvahelised teadustaristud:
  • BBMRI ERIC (Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur)
  • CERN (Euroopa Tuumauuringute Keskus)
  • CLARIN ERIC (Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav infrastruktuur)
  • ELIXIR (Eluteaduste andmete teadustaristu)
  • EMBL (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium)
  • ESA (Euroopa Kosmoseagentuur)
  • ESS ERIC (Euroopa Sotsiaaluuring)
  • European Spallation Source ERIC (Euroopa Neutronkiirguse Allikas).
 • Konsortsiumi partnerite teadus- ja arendustegevus toimub rahvusvahelise teadustaristu algatatud koostöö raames.
 • Konsortsiumi partnerite osalemist rahvusvahelise taristu algatatud koostöös kinnitavad kas (a) koostöö raames sõlmitud koostöö- või osalusleping, (b) positiivne hindamisotsus taristu poolt läbiviidud konkurentsipõhisest taotlusvoorust või muust konkursist või (c) taristu esindaja poolt (nt taristu direktor, vastava osakonnajuht vms) allkirjastatud kinnitus koostöös osalemise kohta.

Toetuse raames abikõlblikud kulud:

 • personali- ja lähetuskulud
 • tarvikute kulud
 • taristu kasutamise kulud (nt kasutusaeg, ligipääs, arvutuskulud jms)
 • teaduse populariseerimise ja teadustulemuste levitamisega seotud kulud
 • asutuse üldkulu (kuni 15% otsestest kuludest)
 • koostöös osalemise liitumistasud ja liikmemaksud
 • muud otsesed kulud lähtuvalt koostöö eripärast.

Konsortsiumile rakendub omafinantseeringu nõue 5% kogukulust.

Toetust ei anta

 • Eesti taristute ega rahvusvaheliste taristute Eesti allüksuste loomiseks, arendamiseks ja ülalpidamiseks
 • rahvusvaheliste taristute kasutamiseks ilma taristu poolt algatatud koostööta
 • tegevusteks, mis ei panusta koostöösse või ei ole seotud teadustööga (välja arvatud üldkulud)
 • laboriseadmete soetamiseks või põhivara investeeringuteks
 • taristute liitumistasude, liikmemaksude, ehitus- ja ülalpidamiskulude katmiseks
 • tegevusteks, mille hüvitamiseks on konsortsiumile juba eraldatud rahastust teisest riigieelarvelisest meetmest või taristu, Euroopa Liidu või muudest allikatest.

Taotluste hindamise kriteeriumid:

 • mõju Eesti teadusele ja ühiskonnale (30%)
 • taust ja kogemus taotluses kirjeldatud koostööde elluviimisel (30%)
 • teadlaskonna järelkasvu panustamine (10%)
 • taotluse kvaliteet.

Taotlusi hindab teadustaristu komisjon.

RVTT 2023. aasta taotlusvooru kogumaht oli 490 000 eurot aastas. Toetust sai taotleda kuni 3 aastaks. Taotlemine toimus Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS), kus taotlusvorm avati konsortsiumi juhtpartneri vastutavale täitjale.

Toetuse infoseminar toimus veebis 1. märtsil 2023. Tutvu seminari slaidide ja salvestusega.

RVTT 2023. aasta taotlusvoorus sai rahastuse neli projekti:

RVTT 2024. aasta jätkati samade projektide toetamist.

 

Kontakt
 
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 501 6624
priit.tamm@etag.ee
Sigrid Soomer
Teadustaristu koordinaator
Tel 55574443
sigrid.soomer@etag.ee