Eesti teadustaristu teekaart

Eesti Teadusagentuuri ülesandeks on koostada ja uuendada regulaarselt Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaart on sisendiks teadustaristute investeeringuotsustele. Lisaks on ETAGi ülesandeks koordineerida teekaardi objektide ja teiste suuremahuliste teadustaristu objektide ettevalmistamist ja rakendamist ning jälgida taristuobjektide elluviimist.

Teadustaristu mõiste

Teadustaristud on vahendid (labor, aparatuur, seadmed, kollektsioonid, arhiivid, struktureeritud informatsioon või nende kompleks) ning nende vahenditega seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, mida kasutatakse teadus- ja arendustegevuses uute teadmiste loomisel, teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ja/või säilitamiseks. Teadustaristud võivad olla kas ühes kindlas kohas asuvad (single-sited, nt teleskoop, sünkrotron), hajus-struktuurid (distributed, nt biopankade võrgustik), millel võib olla keskne/ühine teenus või virtuaalsed (virtual, nt andmebaasid, arhiivid) jms, millele on võimalik juurde pääseda lõppkasutaja töökohalt.

Teekaardi eesmärk

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaardi koosseisu lülitatavad infrastruktuurid võivad olla nii füüsilised objektid ja võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3-4 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Teadustaristu lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele rahastusotsustele.

Eesti teadustaristu teekaardi 2019 objektide loetelu

Loetelu on kinnitatud „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti““ rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisana Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 43.

Trükis “Eesti teadustaristu teekaart 2019” eesti keeles ja inglise keeles

Eesti teadustaristud

 1. Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
 2. Eesti Genoomikakeskus (EGK)
 3. Eesti keeleressursside keskus (EKRK)
 4. ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu
 5. Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
 6. Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus
 7. Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
 8. Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)
 9. Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
 10. Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)
 11. Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)
 12. Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE)
 13. Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu (SCC)
 14. Nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC)
 15. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (e-Varamu)
 16. Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)
 17. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Eesti osalemine rahvusvahelistes teadustaristutes

 1. BBMRI ERIC: Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)
 2. CLARIN ERIC: Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav infrastruktuur (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
 3. ELIXIR: Eluteaduste andmete teadustaristu (A Distributed Infrastructure for Life-Science Information)
 4. NeIC: Põhjamaade e-infrastruktuuride koostööorganisatsioon (Nordic e-Infrastructure Collaboration)
 5. ESS ERIC: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey)
 6. ICOS ERIC: Integreeritud süsinikuseire süsteem (Integrated Carbon Observation System)
 7. AnaEE: Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (Analysis and Experimentation on Ecosystems)
 8. DiSSCo: Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik (Distributed Systems of Scientific Collections)
 9. GGP2020: Pere- ja sündimusuuringu programm (Generations and Gender Programme)
 10. Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale (FINESTBEAMS)
 11. Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ERIC)
 12. Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency (ESA))
 13. Euroopa Tuumauuringute Keskus (European Organisation for Nuclear Research (CERN))
 14. Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (European Molecular Biology Laboratory (EMBL))

Teekaart 2019 koostamisega seotud informatsioon ja materjalid

Teadustaristu komisjon

Teadustaristu komisjoni (moodustatud Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga 25.09.2020 nr 1.1-4/20/143) ülesanneteks on:

 1. nõustada Sihtasutust teadustaristu-alastes küsimustes;
 2. osaleda Eesti teadustaristu teekaardi uuendamises;
 3. analüüsida olemasolevate teekaardi objektide tegevust ja teekaardile esitatavaid uusi taotlusi;
 4. teha Sihtasutusele ettepanekud teekaardi uuendamiseks;
 5. hinnata tuumiktaristu loendisse kandideerimise avaldusi.

Varasemad teadustaristu teekaardid

Eesti teadustaristu teekaart 2010
Eesti teadustaristu teekaart 2014

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee