Riikliku tähtsusega teadustaristute toetamine 2014-2020

ETAG osales EL struktuurivahendite perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava koostamisprotsessis (investeerimisettepanekute esitamise dokumentatsiooni ettevalmistamine, investeerimisettepanekute kogumise korraldamine ja investeerimisettepanekute hindamine). Lisaks hindab ETAGi juurde moodustatud tegevuse juhtkomisjon toetatud projektide aruandeid. Tegevuse elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Meetme tegevuse kogumaksumus on 29,6 miljonit eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85%, riikliku struktuuritoetuse osakaal on kuni 10% ja taotlejate omafinantseeringu osakaal on vähemalt 5%.

Rahastusotsused kinnitati investeeringute kavana Vabariigi Valitsuse tasemel. Toetust anti kahe investeerimisettepanekute kogumise vooru kaudu. Esimene investeerimisettepanekute kogumise voor toimus 2015-2016 ja selle mahuks oli planeeritud 65% meetme tegevuse kogueelarvest. Teine investeerimisettepanekute kogumise voor toimus 2018-2019 ja selle mahuks oli planeeritud 35% meetme tegevuse kogueelarvest.

Tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ määrus

I voorus toetatud teadustaristu projektid (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 347)

Eesti Genoomikakeskus – 1 817 148 eurot
Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 235 eurot
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 250 eurot
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 773 660 eurot
Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1 284 564 eurot
Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1 595 172 eurot
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1 782 135 eurot
Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 4 195 000 eurot
Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2 137 126 eurot
Eesti teaduspilve loomine – 2 077 230 eurot
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1 459 966 eurot
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1 555 500 eurot
Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

II voorus toetatud teadustaristu projektid (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 04.06.2020 korraldusega nr 191)

Eesti osalus Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustikus (DiSSCo Eesti) – 1 258 987 eurot
Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKOBS) – 660 423 eurot
Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis (KosEST) – 946 168 eurot
Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (AnaEE Estonia) – 303 050 eurot
Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) – 1 557 418 eurot
Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamine (SCC 2.0) – 1 796 715 eurot
Uute uurimisteenuste ja vajaliku taristu arendamine MAX IV sünkrotronkiirgusallikal (MAX-TEENUS) – 711 910 eurot
Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) (E-VARAMU) – 698 250 eurot

Pressiteade: Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

Toimunud infopäevad

Riikliku infrastruktuuri II taotlusvooru infopäev 10.09.2019
Riikliku infrastruktuuri I taotlusvooru infopäev 30.11.2015
Teaduse infrastruktuuride päev 05.10.2015

 

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 501 6624
priit.tamm@etag.ee