Riikliku tähtsusega teadustaristute toetamine 2014-2020

ETAG osales EL struktuurivahendite perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava koostamisprotsessis (investeerimisettepanekute esitamise dokumentatsiooni ettevalmistamine, investeerimisettepanekute kogumise korraldamine ja investeerimisettepanekute hindamine). Lisaks hindab ETAGi juurde moodustatud tegevuse juhtkomisjon toetatud projektide aruandeid. Tegevuse elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Meetme tegevuse kogumaksumus on 29,6 miljonit eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85%, riikliku struktuuritoetuse osakaal on kuni 10% ja taotlejate omafinantseeringu osakaal on vähemalt 5%.

Rahastusotsused kinnitati investeeringute kavana Vabariigi Valitsuse tasemel. Toetust anti kahe investeerimisettepanekute kogumise vooru kaudu. Esimene investeerimisettepanekute kogumise voor toimus 2015-2016 ja selle mahuks oli planeeritud 65% meetme tegevuse kogueelarvest. Teine investeerimisettepanekute kogumise voor toimus 2018-2019 ja selle mahuks oli planeeritud 35% meetme tegevuse kogueelarvest.

Teadustaristu Toetus (€)
Eesti Genoomikakeskus 1 817 148
Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing 716 235
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine 546 250
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium 773 660
Eesti eluteaduste andmete teadustaristu 1 284 564
Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine 1 595 172
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus 1 782 135
Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks 4 195 000
Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine 2 137 126
Eesti teaduspilve loomine 2 077 230
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine 1 459 966
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik 1 555 500
Euroopa Sotsiaaluuring Eestis 350 000

(kinnitatud Vabariigi Valitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 347)

Teadustaristu Toetus (€)
Eesti osalus Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustikus (DiSSCo Eesti) 1 258 987
Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKOBS) 660 423
Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis (KosEST) 946 168
Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (AnaEE Estonia) 303 050
Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) 1 557 418
Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamine (SCC 2.0) 1 796 715
Uute uurimisteenuste ja vajaliku taristu arendamine MAX IV sünkrotronkiirgusallikal (MAX-TEENUS) 711 910
Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) (E-VARAMU) 698 250

(kinnitatud Vabariigi Valitsuse 04.06.2020 korraldusega nr 191)

Tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ määrus

Pressiteade: Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti
Teaduse infrastruktuuride päev 05.10.2015

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 501 6624
priit.tamm@etag.ee