Tuumiktaristu toetus

Aastatel 2013–2019 toimus tuumiktaristute toetamine institutsionaalsete uurimistoetuste (IUT) taotlusvoorude raames. Alates 2020 käivitub tuumiktaristute toetamine uutel alustel eraldiseisva toetusskeemina lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi “Tuumiktaristu toetamise põhimõtetest”. Tuumiktaristuks nimetatakse Eesti teadustaristu teekaardi objekti, mis osutab teenuseid väljapoole selle moodustanud asutust või asutusi ning mis kuulub tuumiktaristu loendisse. Tuumiktaristu toetuse eesmärgiks on kindlustada riikliku tähtsusega teadustaristu avatus avaliku, era- ja kolmanda sektori kasutajatele. Toetust antakse teadustaristu täiendavate kulude katteks, mis on seotud teadustaristu kättesaadavaks tegemisega väljaspool tuumiktaristu pidajat ning rahvusvahelisest koostööst tulenevate kohustustega. Tuumiktaristu pidaja on teadus- ja arendusasutus või konsortsium, mille liikmete hulka kuulub vähemalt üks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.

Tuumiktaristu toetusega seotud dokumendid:

Tuumiktaristu toetuse määramine 2024. aastaks

Tuumiktaristu toetuse 2023.a aruanded ja 2024.a rahastustaotlused esitati ETISe kaudu. Tuumiktaristu toetuse kogumaht oli 2 000 000 eurot.

Tuumiktaristu toetuse määramine 2024. aastaks (kinnitatud teadusagentuuri juhatuse 02.04.2024 käskkirjaga nr 1.1-4/24/77). Käskkirja lisa (.xls)

Tuumiktaristu toetusele viitamine

Kui teadus- ja arendustöös on kasutatud tuumiktaristu teenuseid, mille osutamist on toetatud tuumiktaristu toetuse raames, tuleb publikatsioonidele, ettekannetele vms lisada vastav viide. Toetusele viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud.

Korrektne viide toetusele eesti keeles:

Uurimistöös on kasutatud tuumiktaristut (tuumiktaristu nimetus), mida on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (TT number).

Korrektne viide toetusele inglise keeles:

The research was conducted using the (name of the core facility) funded by the Estonian Research Council (TT number).

Tuumiktaristu toetuse saanud tuumiktaristute veebilehtedele palume lisada ETAGi logo. Logo failid on kättesaadavad https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/logod/.

 

Kontakt

Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 501 6624
priit.tamm@etag.ee