Teaduse tippkeskuste toetus

Mis on toetuse eesmärk?
Mis on taotluse maht ja periood?
Kes saab toetust taotleda?
Millised on nõuded teaduse tippkeskuse koosseisule?
Kuidas ja millal toimub taotlemine?
Kuidas taotlusi hinnatakse?
Määrus ja seletuskiri
Hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lisamaterjalid

 

Teaduse tippkeskuste valikukomisjoni liikmed ja valikukomisjoni töökord

Valikukomisjoni koosseisu muudatus

 

Valikukomisjoni koosolek toimus 30. novembril 2023.

 

Teaduse tippkeskuste taotlusvooru maht on 10 miljonit eurot (kogu perioodi maht on 70 miljonit eurot).

 

Taotlusvoor avati 23. mail: taotluste esitamise tähtaeg oli 15. september 2023 (kell 17:00).

Eestikeelne infopäev  toimus 26.05 kell 10–12. Veebinari (eesti keeles) on võimalik järele vaadata SIIT ning slaidiesitlus on leitav SIIT.

Ingliskeelne infopäev toimus 02.06 kell 10-12. Veebinari (inglise keeles) on võimalik järele vaadata SIIT ning slaidiesitlus on leitav SIIT.

 

NB! Info täieneb jooksvalt

Mis on toetuse eesmärk?

Teaduse tippkeskus on teaduslik konsortsium, mille eesmärk on arendada silmapaistvalt kõrge tasemega Eesti uurimisrühmade koostööd ja ühistegevust. Tippkeskus keskendub Eesti vajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisele. Kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuse on teadusküsimus, mille lahendamisel jõutakse läbimurdelise teadustulemuseni, mis mõjutab oluliselt ühe või mitme valdkonna seniseid teadmisi ja/või praktikaid.

Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord on sätestatud haridus- ja teadusministri 2023. aasta määrusega nr 13 “Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord”.

Mis on toetuse maht ja periood?

Tippkeskuste toetust taotletakse 7 aastaks ning selle maksimaalne maht on 7 miljonit eurot ühe taotluse kohta. Tippkeskuste rahastusperiood on 01.01.2024—31.12.2030.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslik teadus- ja arendusasutus, mille uurimisrühm(ad) taotluses osalevad.

Millised on nõuded teaduse tippkeskuse koosseisule?

Lisaks taotlejale peab tippkeskuses osalema veel vähemalt üks riigi või avalik-õiguslik teadus- ja arendusasutus. Teaduse tippkeskuse saavad moodustada vähemalt kolm Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse uurimisrühma. Lisaks kohustuslikele partneritele võib tippkeskusesse kaasata ka eraõiguslikke positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusi ning ka teisi avaliku sektori asutuste uurimisrühmi. Põhjendatud juhul võib taotlusesse uurimisrühma juurde lisada ka selliseid üksikuid teadus- ja arendustöötajaid, kes töötavad mõnes teises positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusastuses, kuid pole seotud uurimisrühma käimasoleva teadus- ja arendusprojektiga. Positiivselt evalveerimata asutused võivad tegevuses partneritena osaleda, kuid nende osalemise kulusid ei saa eelarvest katta.

Taotlusesse kaasatud uurimisrühmadel peab 2023. aastal olema käimasolev teadus- ja arendusprojekt, mille kogukestus on vähemalt kaks aastat ning kogumaht 210 000 eurot. Uurimisrühma juht peab olema käimasoleva projekti vastutav täitja. Juhul kui uurimisrühma teadus- ja arendusprojekt lõppeb 2023. aastal, peab asutus 2024. aastaks garanteerima uurimisrühma rahastamise ühe teadus- ja arendusprojekti mahust kolmandiku ulatuses (70 000 eurot).

NB! Stardi- ja rühmagrandid kvalifitseeruvad, kui projekt on vähemalt 2. aastane ning kogumahuga 210 000 eurot. Kuigi ETISes ei ole näha nende projektide täismahtu (summa vastab väljamakstule), siis ETAG teab PSG-de ja PRG-de kogumahtusid ning võtab need arvesse.

Taotlusesse kaasatud teaduse tippkeskuse juht ja uurimisrühmade juhid peavad olema doktorikraadiga, oma valdkonnas rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning neil peab olema teadus- ja arendustegevuse läbiviimise ning teadus- ja arendusprojekti juhtimise kogemus või sellele vastav kvalifikatsioon. Iga tippkeskuse juht ja uurimisrühma juht saab olla nimetatud vaid ühes taotluses. (Põhi)täitjatele osalemispiiranguid ei ole.

Kuidas ja millal toimub taotlemine?

Taotlemine ja hindamine toimub ETISes. Taotlus kirjutatakse inglise keeles.

Taotluse avamiseks peab taotlev asutus esitama Eesti Teadusagentuurile vastavasisulise avalduse.

Avaldusi saab esitada alates taotlusvooru avanemisest kuni 30. juunini 2023 (kaasa arvatud) aadressil mariann.proos@etag.ee. Taotlus avatakse esimesel võimalusel pärast avalduse laekumist.

Avalduses peab kirjas olema:

  • taotletava tippkeskuse esialgne nimi (eesti ja inglise keeles),
  • esialgne ingliskeelne lühitutvustus,
  • tippkeskuse juht ja osalevad partnerid,
  • märksõnad inglise keeles (3-6).

 

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Hindamine toimub neljas etapis:

  1. Hindamine välisekspertide eksperdikomisjonis
  2. Hindamine siseriiklike ekspertide eksperdikomisjonis
  3. Hindamine eetika- ja andmehalduse eksperdikomisjonis
  4. Hindamine ja rahastusotsuse tegemine valikukomisjonis

Hindamine välisekspertide eksperdikomisjonis ja siseriiklike ekspertide eksperdikomisjonis toimub paralleelselt. Lõpliku paremusjärjestuse alusel suunatakse teaduseetika ja andmehalduse eksperdikomisjoni kuni taotlusvooru kahekordses mahus (98 miljonit) taotlusi. Valikukomisjoni suunatakse kõik teaduseetika ja andmehalduse eksperdikomisjoni suunatud taotlused.

Hindamise kohta loe täpsemalt hindamisjuhendist.

Rahastusotsused tehakse detsembris.

 

Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Eelarve abivahend

 

Kontakt:

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (elujõuline Eesti)
Tel 5199 7098
mariann.proos@etag.ee