NordForsk

nordforsk_for_office_documents

Kontakt ETAGis
Katrin Piller

katrin.piller@etag.ee
Tel: 731 7382

 

Ühiskonkursid Põhjamaade teadusnõukoguga NordForsk

NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eestile on koostöö Põhjamaadega olnud tähtis nii ajalooliselt kui ka strateegiliselt. Teaduskoostöö arendamist Põhjala riikidega näeb ette ka TAI strateegia. Alates 2019. aastast on Eesti Teadusagentuur osalenud mitme ühisprogrammi loomisel koos NordForski ja teiste rahastavate organisatsioonidega.

Rahastamine

Eesti Teadusagentuur osaleb NordForski ühiskonkurssidel virtual common pot’i rahastusskeemi alusel, mis taotleja jaoks tähendab seda, et Eesti teadusrühma rahastab (üksnes) Eesti Teadusagentuur vastavalt eelarvele, mis on programmis osalevate partnerorganisatsioonidega kokku lepitud. ETAGi senine eelarve on NordForski konkurssidel olnud 150 000–400 000 eurot, mis jaguneb kõigi nende Eesti teadlaste osalusega projektide vahel, mis on jõudnud üldise pingerea tippu ja mida programmi tasandil on otsustatud rahastada. Põhjamaade rahastavad organisatsioonid osalevad NordForski ühiskonkurssidel kas common pot’i või virtual common pot’i skeemi alusel.

Projekti konsortsiumid

NordForski konkurssidel osalemine eeldab konsortsiumi moodustamist, kuhu kuuluvad vähemalt kolme riigi teadusrühmad nendest riikidest, kes vastava konkursi korraldamises osalevad. Kindlasti peab konsortsiumis olema esindatud vähemalt 2 Põhjamaad. See, millised Põhjala riigid või autonoomsed piirkonnad vastaval ühiskonkursil osalevad, sõltub konkreetsest programmist.

Taotlemine

Toetuse taotlemine käib läbi NordForski taotlusportaali. Taotluse esitab projekti koordinaator, kelleks saab olla ainult teadusasutus. Projekti vastutaval täitjal peab olema doktorikraad. Reeglina saab üks vastutav täitja esitada ühes taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

NordForski portaalist on võimalik alla laadida ka kõik nõutud vormid, mis tuleb taotluse juurde lisada (eelarve, teadusrühma koosseis jm). Taotlusvorm tuleb täita inglise keeles; sellega saab tutvuda ka ilma portaali sisse logimata. Taotluse juurde tuleb esitada ka iga partnerasutuse kinnituskiri.

Hindamine

Hindamise korraldab NordForsk. Tavapäraselt kasutatakse hindamiseks rahvusvahelistest ekspertidest koosnevat hindamispaneeli. Kõigile taotlejatele annab NordForsk hiljem tagasisidet individuaalretsensioonide või konsensusraporti näol.

Lepingud ja aruandlus

Üldjuhul sõlmib Eesti teadusrühmadega grandilepingu Eesti Teadusagentuur, kellele tuleb kord aastas esitata vahearuanne ja pärast projekti lõppu lõpparuanne. Aruanne hõlmab finants- ja tegevusaruannet. Konsortsiumi-siseselt annab iga partner aru tööplaani täitmisest ja saavutatud tulemustest projekti koordinaatorile, kes esitab koondaruande NordForskile.