Eesti Teadusagentuur aitab jagada ministeeriumite teadus- ja arendustegevuse rahastust 

Aastal 2023 tegi Teadus- ja Arendusnõukogu Eesti Teadusagentuurile ettepaneku toetada ministeeriume valdkondliku teadus- ja arendustegevuse korraldamisel. Eesti Teadusagentuuril on pikaajaline kogemus taotlusvoorude korraldamisel ja hindamisel ning seda kompetentsi pakutakse ministeeriumidele, eesmärgiga vähendada halduskoormust ja tagada tellitava teadus- ja arendustegevuse kvaliteet. Täpsem informatsioon konkursside kohta jõuab teadlasteni Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). 

Eesti Teadusagentuur koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi Venemaa uuringutele keskenduva uurija toetuse andmiseks 

Toetuse eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Venemaa uuringutes ning kasvatada Eesti teadlaste Venemaa tundmist ja võimekust osaleda olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelises teadusuuringutes. 

Toetuse suurus on 45 000 eurot ning kestus on 1 aasta. Ootame kandideerima teadlasi, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad või vähemalt 3-aastane teadustöö kogemus. Toetuse saaja peab esitama oma tegevuse kohta aruande ning tegema koostööd Välisministeeriumi esindajatega. 

Toetuse taotlusvoor avanes Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS)  8. veebruaril ning jääb avatuks kuni 29. veebruarini kell 17.00.  

Juhend ja tingimused

Hindamisjuhend

Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium rahastavad üheskoos uuringut, et kaardistada vabakonna tegevuse arengusuundumusi ja võimalusi 

Eesti Teadusagentuur aitab Siseministeeriumit ja Sotsiaalministeeriumit konkursi korraldamisel, et leida uurimisrühm, mis viiks läbi uuringu teemal „Vabaühenduste ja vabatahtliku tegevuse arengusuundumused ja võimalused. Analüüs ja ettepanekud poliitika või sekkumiste kujundamiseks.“  

Uuring koosneb kolmest osast: seiremetoodika väljatöötamine, arengusuundumuste analüüs, riiklike poliitikate elluviimise kaasamispraktikate analüüs ja soovituste andmine. 

Täpne konkursi avanemise aeg ja tingimused osalemise kohta avaldatakse Eesti Teadusagentuuri kodulehel ning Eesti Teadusinfosüsteemis eraldi teatena.  

Rahandusministeerium rahastab uuringuid, et kasvatada valdkondlikku võimekust majanduse komponentide seoseid käsitlevate mudelite ja finantskirjaoskuse alal 

Eesti Teadusagentuur aitab Rahandusministeeriumil korraldada konkursid kolmele aastasele sihtgrandile, et kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust majanduse erinevate komponentide omavahelisi keerukaid seoseid terviklikult käsitlevate mudelite alal. See loob võimalused Rahandusministeeriumi vajadustele vastava makromudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks fiskaalpoliitika osakonna töös.  

Samuti kavatseb Rahandusministeerium anda sarnast sihtgranti 3 aastaks, et kasvatada valdkondlikku teadust finantskirjaoskuse alal. Grante saab kasutada uurimismeeskondade loomiseks ülikoolide/mõttekodade juures, uurimistöö läbiviimiseks ning töö tulemi teadmistepõhiseks rakendamiseks (koolitus, teadusnõustamine).  

Täpne konkursi avanemise aeg ja tingimused osalemise kohta avaldatakse Eesti Teadusagentuuri kodulehel ning Eesti Teadusinfosüsteemis eraldi teatena.  

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rahastab uuringuid, mis aitavad lahendada olulisi sotsiaalmajanduslike väljakutseid 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastab uuringuid kolmes strateegilises valdkonnas: tark majandus, digitaalne majandus ja vastutustundlik majandus. Teadlastelt oodatakse uurimisprojekte, mis aitavad lahendada olulisi sotsiaalmajanduslikke väljakutseid alates madalast tootlikkusest ja muutunud väärtusahelatest, vähesest digitaliseeritusest ja küberturvalisuse ohtude kasvust kuni ettevõtluse rohepöördega seotud väljakutsete ja tööturu soolise ebavõrdsuse küsimusteni välja.  

Teadus-arendusvooru saab esitada ühe- kuni kaheaastaseid uuringuprojekte. Projekte teostavatelt teadlastelt oodatakse uuringuprojekti käigus ka regulaarset teaduskonsultatsiooni, et toetada teadmistepõhist poliitikakujundust.  

Täpne konkursi avanemise aeg ja tingimused osalemise kohta avaldatakse Eesti Teadusagentuuri kodulehel ning Eesti Teadusinfosüsteemis eraldi teatena.  

Regionaal ja põllumajandusministeerium rahastab projekti, mille eesmärk on arendada välja täppissordiaretuse süsteem 

Regionaal ja põllumajandusministeerium rahastab projekti, mille eesmärk on arendada välja kaasaegne, biomajanduse arengut silmas pidav, ressursitõhus ja jätkusuutlik täppissordiaretuse süsteem, mis võimaldab toiduga kindlustatuse tagamiseks efektiivselt aretada külmakindlaid, turunõudlusele ja meie keskkonnatingimustele sobivaid sorte.  

Sealhulgas on projekti alaeesmärgid uudse aretusteabe loomine, aretuse tööriistakasti loomine ja arendamine ning algseemne kättesaadavuse ja tarneahelate riskide vähendamine. Pikaajalisema mõjuna tõstab projekt Eesti riigi autonoomset toimetulekuvõimet toidujulgeoleku tagamisel, võimalike katastroofide, sõjaliste konfliktide või muude kriiside korral.  

Projekti kestus on kuni 4 aastat. Täpne konkursi avanemise aeg ja tingimused osalemise kohta avaldatakse Eesti Teadusagentuuri kodulehel ning Eesti Teadusinfosüsteemis eraldi teatena.  

 

Lisainfo: 

Liina Eek
Teaduspoliitika valdkonna juht
5300 1912 

liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur