Avanes Rahandusministeeriumi makromudeli arendamise sihttoetuse ja finantskirjaoskuse arendamise sihttoetuse taotlusvoor

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi makromudeli arendamise sihttoetuse ja valdkondliku finantskirjaoskuse arendamise sihttoetusele. Sihttoetust rahastab Rahandusministeerium. 

Makromudeli arendamise sihttoetuse eesmärk on kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust majanduse erinevate komponentide omavahelisi keerukaid seoseid terviklikult käsitlevate mudelite alal. See loob võimalused Rahandusministeeriumi vajadustele vastava makromudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks fiskaalpoliitika osakonna töös.    

Makromudeli arenduse sihttoetuse maksimaalne eelarve on 300 000 € (käibemaksuta). Projekti eeldatav kestus on 3 aastat. Makromudeli arendamise sihttoetuse konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Finantskirjaoskuse arendamise sihttoetuse eesmärk on kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust finantskirjaoskuse ja selle edendamise alal, luues paremad alusteadmised finantskirjaoskusest. See võimaldab luua majandus-, sotsiaal- ja kasvatusteadlaste abil uudsed lahendused rahatarkuse õpetamiseks ning paremad instrumendid Rahandusministeeriumi finantsteenuse poliitika osakonnale rahatarkuse edendamiseks ja mõõtmiseks. 

Finantskirjaoskuse arendamise sihttoetuse maksimaalne eelarve on 300 000 € (käibemaksuta). Projekti eeldatav kestus on 3 aastat. Finantskirjaoskuse arendamise sihttoetuse konkursi kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

Grante saab kasutada uurimismeeskondade loomiseks ülikoolide/mõttekodade juures, uurimistöö läbiviimiseks ning töö tulemi teadmistepõhiseks rakendamiseks (koolitus, teadusnõustamine). Mõlemat sihttoetust saavad taotleda kõik teadus-arendustegevuse teostajad, ei pea olema positiivselt evalveeritud teadusasutus. 

Konkursi tähtaega on pikendatud ühe nädala võrra, taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 05.06.2024 kell 17:00.

Dokumendid:

Lähteülesanne makromudeli arenduse sihttoetus

Lähteülesanne finantskirjaoskuse sihttoetus

Lisa 1 Hindamisjuhend ja hindamiskriteeriumid

Lisa 2 Lõpparuande vormistamise juhend

Lisa 3 Finants ja tegevusaruande näidisvorm

Lisa 4 Juhtkomisjoni töökord

Lisa 5.1 Sihttoetuse leping makromudeli arendus

Lisa 5.2 Sihttoetuse leping finantskirjaoskus

Lisa 6 Eelarve-abivahend Toetus ja teenus

Konkursidokumentides on tehtud järgnevad muudatused:

1. Lepingus on:

  • täpsustatud, et lepingu p 5.2.-5.6. kohalduvad uurimistoetusele;
  • täpsustatud, et lepingu p 6.3.8 kohaldub tegevustoetusele;
  • täiendatud lepingu p 7.3.1. (toetuse tagasinõudmise aluseks võib olla ka see, kui juhtkomisjon aruannet heaks ei kiida);
  • parandatud lepingu p 6.3.14 sõnastust (sihttoetus on asendatud tegevustoetusega);
  • lisatud p 6.3.16 selle kohta, et konkursil esitatud meeskond peab jääma samaks mõlemas etapis/ tegevuses, muudatused tuleb vajadusel RAMiga/ ETAGiga kooskõlastada.

2. Hindamisjuhendis on asendatud mõisted „pakkumus“/„pakkuja“ mõistetega „taotlus“/„taotleja“.

3. „Eelarve abivahend_toetus ja teenus“ Exceli tabelist on välja võetud üldkulu arvestuse rida ning  lisatud on märkus, et üldkulu võib eraldi ühe kuluallikana välja tuua.

4. Lähteülesandesse on lisatud vähese tähtsuse abi puudutav osa.

 

Lisainfo
Liina Eek 
Teaduspoliitika valdkonna juht 
5300 1912 
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur