ETAG osaleb projektis, mis edendab soolist võrdsust Euroopas

Alates 2022. a. juunist osaleb Eesti Teadusagentuur koos 26 Euroopa partneriga 21 riigist projektis GENDERACTIONplus. Projekti raames nõustatakse ja toetatakse teadus- ja teadust rahastavaid asutusi, et edendada soolist võrdõiguslikkust Euroopa ühises teadusruumis.

Euroopa teadusruumi (European Research Area, ERA) eesmärgiks on luua teadmiste, teadlaste ja teadustulemuste vaba ringlus Euroopa Liidus. See hõlmab teadlaste mobiilsust, teadustaristuid, rahvusvahelist koostöö riikidega väljaspool ELi ning teadmiste siire teadusasutuste ja erasektori vahel. 

Projekt GENDERACTIONplus aitab tugevdada rahvusvahelist koostööd läbi selle, et luua teadlastele võrdseid võimalusi ning toetada asutusi soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste läbiviimisel.

Projekt kestab kolm aastat, partneriteks on ülikoolid, poliitikakujundamisega tegelevad riigiasutused ja teadust rahastavad organisatsioonid. 

Teadusagentuuri roll on kaardistada Eestis asutuste- ja riigipõhiseid vajadusi, ning aidata luua valdkonnaga seotud kogukonda  ehk koondada poliitikakujundajaid ja organisatsioone, kelle kaudu projekti eesmärke täita. Projekti käigus luuakse riigipõhine arenguplaan, analüüsitakse asutuse- ja riigipõhiseid andmeid. Samuti jagatakse parimaid praktikaid teiste projektipartneritega. 

Projekti tööpakettide teemad on: sooline dimensioon teadustegevuses ja innovatsioonis, intersektsionaalsus ja kaasatavus, Euroopa teadusvaldkonna soolise võrdõiguslikkuse poliitikate seire ja hindamine, soopõhine vägivald ja seksuaalne ahistamine, institutsionaalse muutuse edendamine läbi soolise võrdõiguslikkuse kavade, poliitikate täiustamine ja kodanikuühiskonna kaasamine. 

Projekti GENDERACTIONplus rahastatakse Euroopa Liidu raamprogrammist “Horisont 2020”. Projekti käigus tehakse koostööd Euroopa võrgustikega, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust teadus- ja innovatsioonivaldkonnas (SWG GRI) ning teadust rahastavates organisatsioonides (FORGEN).

Täpsem info hakkab koonduma projekti veebilehele: https://genderaction.eu/ 

 

Lisainfo:

Merili Tamson
Koordinaator-analüütik
Eesti Teadusagentuur
Merili.Tamson@etag.ee