Eesti-Prantsuse ühisprogramm PARROT

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Darja Matt
darja.matt@etag.ee

Esimene PARROT programmi reisigrantide konkurss toimus 2002. aastal ning selle aja jooksul on grandi saanud kokku 87 teadlast ja esitatud 157 taotlust (vt PARROT reisigrantide ja rahastuse saanud teadlaste nimekirja siin).

UUS! Taotlusvoor aastateks 2025–2026 on avatud 6. märtsil 2024 ja tähtaeg on 30. mai 2024. Vt infot allpool.

5. märtsil toimus ingliskeelne infoseminar:
* veebiseminari ettekanne
* veebiseminari salvestus
6. märtsil toimus eestikeelne infoseminar:
* veebiseminari ettekanne
* veebiseminari salvestus

Mõlema veebiseminari sisu on sarnane.

***

SISUKORD

2024. aasta taotlusvoor aastateks 2025–2026
Taotluste esitamine

PARROT programmi eesmärgid
Taotlemise tingimused
Taotluste hindamise kriteeriumid
Projektide valik
Projektide kestus ja lõpparuanne
Rahastamine
Kulude hüvitamine toetuse saanutele
 

2024. aasta taotlusvoor aastateks 2025–2026

 • Taotluste esitamise tähtaeg: 30. mai 2024
 • Rahastusotsus: detsember 2024
 • Projektide algus: jaanuar 2025

PARROT konkursi tingimused 2024
PARROT konkursi taotlusvorm 2024
NB! Projekti kirjeldus (“Scientific-technical rationale and purpose of the cooperation”) võib taotlusvormis olla maksimaalselt 10 000 tähemärki (koos tühikutega).
PARROT Guideline of Good Practices
PARROT conditions 2024 (ingliskeelne)

Taotluste esitamine

Eesti taotleja saab esitada elektrooniliselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil darja.matt@etag.ee
Prantsusmaa taotleja saab esitada (Eesti partneriga identse taotluse) veebilehel: https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater

Programmi eesmärgid

Programmi eesmärk on arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe riigi uurimisgruppide vahel ning toetada eelkõige uusi koostööprojekte. Programm hõlmab kõiki alus- ja rakendusteaduste valdkondi, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides on programmi jaoks prioriteetne. Projektis võivad osaleda doktorandid, post-dokid ja magistrandid, kuid nad ei saa olla projektijuhid.

Rahastatakse teadlaste mobiilsust (reisikulud, päevarahad) kahe riigi vahel. Muud vajalikud kulud võib katta muudest allikatest.

Taotlemise tingimused

Projektide konkurss kuulutatakse välja igal paaris aastal. Programmi raames läbiviidaval avalikul konkursil võivad projektitaotlusi esitada kõik uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete koosseisu. Eelmise konkursi raames rahalist toetust saanud uurimisgrupid taotlust esitada ei saa.

Koostööpartneritel tuleb esitada identse sisuga ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. Eesti partner esitab taotluse inglise keeles ja Prantsuse partner inglise või prantsuse keeles.

Taotluste hindamise kriteeriumid

 • Projekti ja meeskondade teaduslik kvaliteet
 • Noorteadlaste, eelkõige doktorantide või postdoktorantide aktiivne osalemine
 • Koostöö kasutegur ning mõlema riigi uurimisgruppide omavaheline täiendamine
 • Projekti struktureerimise või täiustamise väljavaated. Euroopa tasandil väljundiga koostööprojekte käsitletakse prioriteetsetena. Teadlastel on nii võimalus kandideerida teisele PARROT grandile sama uuringuteema raames.

Projektide valik

Tingimustele vastavaid taotlusi hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

Projektide kestus ja lõpparuanne

Hindamisel välja valitud ühisprojektide kestuseks on kaks aastat.

Aastaks eraldatud raha tuleb ära kasutada ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember. Esimesel aastal kasutamata jääk ei kandu üle järgmisse aastasse.

Rahastavad partnerid jätavad endale õiguse otsustada esimesel aastal mittekäivitunud või tööplaani osaliselt täitnud ühisprojekti teise aasta rahastamist.
Projekti lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõppu.

Rahastamine

Eestipoolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja Eesti teadustöötajate päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:

 • sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi ning tervisekindlustus tegelike kulutuste alusel Prantsusmaal viibimise ajaks 500 EUR ulatuses. Sõidukulude kompenseerimist saab taotleda ETAGilt pärast reisi lõppu;
 • päevaraha: 110 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks). Päevaraha taotluse palume saata hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.

ETAGi eelarve on 30 000 eurot aastas ehk 60 000 eurot kahe aasta peale, millest planeeritakse rahastada 8-10 projekti. Eesti pool rahastab Eesti teadlaste projektide mobiilsuskulusid.

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja Prantsuse teadustöötajate päevarahad Eestis viibimise ajal:

 • sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks tegelike kulutuste alusel 450 EUR ulatuses;
 • päevaraha: 125 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).

Prantsusmaa ametkonna eelarve on 30 000 eurot aastas ehk 60 000 eurot kahe aasta peale, millest planeeritakse rahastada 8-10 projekti. Prantsuse pool rahastab Prantsusmaa teadlaste projektide mobiilsuskulusid.

Kulude hüvitamine toetuse saanutele

Päevaraha avaldus esitatakse Eesti Teadusagentuurile hiljemalt 14 päeva enne lähetus algust. Kulude hüvitamise avaldus esitatakse ETAGile (darja.matt@etag.ee) koos transpordikulu dokumentidega (elektroonilised või skännitud arved, pardakaardid, tšekid), reisikindlustuse arve ja poliisiga pärast lähetust. Lisaks palume saata ka asutuse lähetuskorraldus ja majutuse arve. Avalduste vormid ja täpsem info saadetakse taotlejale lepingu sõlmimisel.

Kontaktisikute info:

Darja Matt
PARROT programmi Eesti-poolne koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51004
darja.matt@etag.ee
Tel: +372 5692 4211

Gabriel Voisin-Moncho
PARROT programmi Prantsusmaa-poolne koordinaator
Ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee
Prantsuse Suursaatkond
Toom-Kuninga 20, Tallinn 15185
gabriel.voisin-moncho@ife.ee
Tel: +372 616 1642